Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh

15/05/2023 09:49 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Trung tâm có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước; thực hiện các hoạt động dịch vụ khác như tư vấn đầu tư xây dựng và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp; tư vấn, lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư; tiến hành xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện công nghiệp...

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký, ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh.

Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh. Trung tâm thực hiện chức năng thu thập và quảng bá thông tin; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ đầu tư trong các KCN tập trung, nhằm huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài, thực hiện các dự án đầu tư, nhằm mục tiêu phát triển bền vững các KCN tập trung trên địa bàn tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước. Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Trung tâm có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước; thực hiện các hoạt động dịch vụ khác như tư vấn đầu tư xây dựng và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp; tư vấn, lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư. Đồng thời, tiến hành xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện các tư vấn dịch vụ khác để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, tổ chức khai thác các thông tin cần thiết từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp; ký kết các hợp đồng liên danh, liên kết, các hợp đồng kinh tế và các hợp đồng khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản theo đúng chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và được miễn, giảm thuế.

Đông Hải

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động