Tăng cường công tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục tại Bắc Giang

24/05/2024 10:09 Hạ tầng bảo vệ môi trường
Nhằm thực hiện hiệu quả nội dung Công văn số 3054/BTNMT-KSONMT ngày 15/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục cũng như làm tốt công tác tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo hướng thống nhất số liệu, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 2575/UBND-KTN ngày 21 tháng 5 năm 2024 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua tỉnh Bắc Giang đã và đang nỗ lực đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai VILG tỉnh Bắc Giang đảm bảo đồng bộ, liên thông. Bên cạnh đó, Sở tập trung xây dựng, triển khai các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh; phát triển hệ thống tiếp nhận, phân tích, cảnh báo về dữ liệu quan trắc môi trường như nước thải, nước mặt, khí thải và không khí xung quanh tại các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, dân cư, đáp ứng thời gian thực trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn.

Bắc Giang đặt chỉ tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng ứng dụng phân tích và dự báo về môi trường thời gian thực, hệ thống giám sát liên tục phục vụ cho các bãi rác, lò xử lý rác thải theo quy định của tỉnh; xây dựng hệ thống tính toán dữ liệu quy hoạch môi trường cho phát triển bền vững; triển khai dự án Cập nhật thông tin lớp cơ sở dữ liệu quy hoạch tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước trên nền GIS dùng chung tỉnh Bắc Giang...

Để thực hiện được một trong những mục tiêu đó, ngày 21 tháng 5 năm 2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 2575/UBND-KTN yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang yêu cầu các chủ đầu tư thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động thực hiện lắp đặt và kết nối, truyền số liệu chậm nhất trướcngày 31/12/2024 theo quy định. Ảnh minh họa.
Bắc Giang yêu cầu các chủ đầu tư thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động thực hiện lắp đặt và kết nối, truyền số liệu chậm nhất trướcngày 31/12/2024 theo quy định. Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án, cơ sở, cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động theo quy định trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thời hạn hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động và kết nối, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 31/12/2024 theo quy định tại Điều 97 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Rà soát, tham mưu sử dụng phần mềm Envisoft đối với các trạm quan trắc môi trường tự động do ngân sách cấp tỉnh đầu tư. Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng phần mềm Envisoft để tiếp nhận số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường và truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đảm bảo tính đồng bộ, liên thông và tính toàn vẹn của dữ liệu theo quy định. Tiếp tục tham mưu đôn đốc, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp kiểm soát, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường duy trì hoạt động, vận hành máy chủ, đảm bảo việc kết nối, truyền nhận dữ liệu từ các trạm quan trắc môi trường tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường và truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Các chủ đầu tư thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động thực hiện lắp đặt và kết nối, truyền số liệu chậm nhất ngày 31/12/2024 theo quy định.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tăng cường đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động thực hiện duy trì vận hành ổn định hệ thống, truyền dữ liệu thường xuyên về Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động đẩy nhanh tiến độ đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động và kết nối, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 31/12/2024.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động