Vĩnh Phúc: Phê duyệt "Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường đến năm 2025 , định hướng đến năm 2030"

22/11/2023 23:26 Quản lý nguồn thải
Mới đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Vĩnh Phúc: Phê duyệt
Một nhà máy xử lý rác trên địa bàn huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Tài Nguyên và Môi Trường tham mưu xây dựng kế hoạch, chủ trì đôn đốc triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ, đột xuất và tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được giao trong Đề án chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công đảm bảo theo lộ trình của Đề án.

Giao Ủy Ban Nhân Dân các huyện, thành phố:

Tham mưu Huyện ủy, Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp huyện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo ở cấp xã xong trước 01/2022, với thành phần Ban chỉ đạo theo Đề án được phê duyệt để tập trung tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này;

Xây dựng kế hoạch chi tiết triển hai các nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cấp huyện và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm cấp xã theo nội dung Đề án được phê duyệt.

Báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Tài Nguyên và Môi Trường theo yêu cầu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định

Đề nghị Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Chỉ đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiêt thực để huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; chủ trì phát động và duy trì các phong trào thu gom rác thải vè vệ sinh môi trường; xây dựng khu dân cư, tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường; xây dựng, hình thành tuyến phố, tuyến đường, tổ dân phố, khu dân cư, tự quản, văn minh "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", xây dựng và phát triển các phong trào tự quản bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường và Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện nghiên cứu, lựa chọn nội dung và xây dựng, triển khai Kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 và các nội dung khác của Đề án.

Minh Phú
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động