Bình Lục: Sinh hoạt chính trị là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

20/10/2022 22:08 Địa phương
Thông qua mỗi đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Bình Lục (Hà Nam) ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Đảng bộ huyện Bình Lục có 57 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 20 đảng bộ và 37 chi bộ trực thuộc với 7.262 đảng viên đang sinh hoạt ở các loại hình tổ chức Đảng khác nhau... Thực hiện Hướng dẫn 07 ngày 17/3/2022 của Tỉnh ủy Hà Nam về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục đã quán triệt triển khai quyết liệt các nội dung trên và xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn, cần được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở.

Bình Lục: Sinh hoạt chính trị là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Huyện ủy Bình Lục quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Hà Nam

Theo đó, Huyện ủy đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức.

Trên tinh thần đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị mình với chủ đề “tự soi, tự sửa” phù hợp với từng đợt sinh hoạt và từng đối tượng. Các nội dung quán triệt tập trung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương các khóa; nhất là các văn bản tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, như Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và tinh thần thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... Từ đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin đối với nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra... Đồng thời giúp các cấp ủy đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bình Lục: Sinh hoạt chính trị là nhiệm vụ chính trị thường xuyên
Buổi sinh hoạt chính trị của một tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Bình Lục

Sau khi triển khai sâu rộng việc sinh hoạt, học tập, đã có có 57/57 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Bình Lục tổ chức thực hiện, đạt 100%; 234 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành việc tổ chức sinh hoạt chính trị về chỉnh đốn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trước ngày 15/06/2022.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện Bình Lục đã tổ chức thực hiện đúng thời gian, nghiêm túc, bước đầu đem lại những kết quả tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách của mình thông qua đợt sinh hoạt chính trị đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém về trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và kế hoạch khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm trên các mặt trong những năm tiếp theo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Huy, Bí thư Huyện ủy Bình Lục (Hà Nam) cho biết: Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chặt chẽ, sát sao. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp trong toàn đảng bộ huyện. Mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên không ngừng được nâng cao.

“Để phát huy một số kết quả đã đạt được, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai nghiêm túc, đảm bảo chất lượng đợt sinh hoạt chính trị tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2022 và các năm tiếp theo; xây dựng định hướng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; bảo đảm an ninh, quốc phòng; các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến…nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị và triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, đảm bảo thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Bình Lục ngày càng trong sạch, vững mạnh” - Bí thư Huyện ủy Lê Xuân Huy nói./.

Minh Phú
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động