Thứ tư 27/09/2023 00:09
Dòng sự kiện

Chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường tại tỉnh Đồng Nai

07/06/2023 06:50
Kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, trong thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, hạn chế và khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, Đồng Nai đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, nhất là nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế và khắc phục ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội được UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra trong Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 là hết sức cần thiết. Triển khai tốt Kế hoạch này vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 được để ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các thành phố, huyện, xã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, không để tái diễn tình trạng ô nhiễm trên địa bàn được quản lý.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa chịu trách nhiệm về chỉ tiêu thu gom và xử lý chất thải rắn nguy hại đạt 100%; chất thải rắn công nghiệp không nguy hại đạt 100%; tổ chức giám sát chất lượng nước thải sau xử lý của các hệ thống xử lý tập trung tại các khu công nghiệp đảm bảo 100% các KCN đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; đồng thời triển khai thực hiện kí kết Chương trình liên tịch giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình liên tịch đã ký kết.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần nỗ lực nhiêu hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường cần nỗ lực nhiêu hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch định kỳ và đột xuất về kiểm soát ô nhiễm để ngăn chặn, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu vực trọng điểm khác; triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát các đơn vị sản xuất kinh doanh có lưu lượng nguồn thải lớn (nước thải, khí thải) yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động đúng tiến độ, kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát theo quy định; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về thẩm định, phê duyệt các thủ tục môi trường; Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường đối với các dự án ưu tiên; kiểm tra và thu hồi nợ gốc, lãi vay đúng thời gian.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của các đơn vị được cấp phép thu gom, xử lý chất thải nguy hại liên tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện di dời, tái định cư khu vực khu phố 5, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa để bàn giao mặt bằng cho Bộ Quốc phòng tiến hành công tác xử lý ô nhiễm dioxin; triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản với các tỉnh giáp ranh đã thực hiện ký kết.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với dự án đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện chương trình, mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Đánh giá khí hậu Đồng Nai.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất và kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên địa bàn tỉnh; xây dựng nội dung, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường nông nghiệp, lâm nghiệp đến cán bộ công nhân viên ngành nông nghiệp, các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong ngành nông nghiệp.

Đối với Sở Công Thương

UBND tỉnh gia Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về hóa chất và bảo vệ môi trường ngành công thương; giám sát các hoạt động diễn tập ứng phó sự cố hóa chất các doanh nghiệp; thực hiện trách nhiệm của Sở theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp hoàn thành lập thủ tục môi trường, đầu tư các hạng mục công trình xử lý chất thải theo quy định.

Đối với Sở Y tế

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu thu gom và xử lý 100% chất thải y tế; tăng cường kiểm tra việc xử lý chất thải y tế của các cơ sở y tế theo đúng quy định; theo dõi, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải y tế.

Đồng Nai phấn đấu đạt chỉ tiêu thu gom và xử lý 100% chất thải y tế
Đồng Nai phấn đấu đạt chỉ tiêu thu gom và xử lý 100% chất thải y tế

Đối với Sở Xây dựng

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, thẩm định thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng và quản lý các hoạt động xây dựng tại các khu xử lý chất thải rắn; chủ trì, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng cấp nước, thoát nước và nước thải đô thị; tổ chức phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ công ích, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; triển khai hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định bảo vệ môi trường về quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành, nhất là việc đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường của các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ

Tiếp tục triển khai đề tài, dự án thuộc chương trình “Tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường năm 2023”, đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá, thẩm định công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp đảm bảo công nghệ thân thiện với môi trường; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đầu tư công nghệ và sản phẩm sinh học phục vụ cho lĩnh vực môi trường, đặc biệt là các công nghệ và sản phẩm đáp ứng yêu cầu cho xử lý nước thải, rác thải, khí thải của tỉnh.

Đối với các Sở, ban, ngành khác

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục đưa nội dung giáo dục môi trường vào chương trình giáo dục cấp phổ thông, cấp tiểu học.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn việc thực hiện bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.

Sở Giao thông - Vận tải chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và hoạt động giao thông vận tải; phối hợp quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông đường thủy đảm bảo môi trường, nguồn nước; tuyên truyền các trên các phương tiện giao thông công cộng việc phân loại chất thải tại nguồn, hạn chế việc xả thải chất thải rắn trên phương tiện xuống đường giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường qua công tác báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các dự án liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh về nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch theo quy định; Chủ trì, thẩm định đơn giá dịch vụ chất thải rắn, phí vệ sinh môi trường của chất thải rắn thông thường.

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (định kỳ hàng quý, chia sẻ thông tin về khối lượng, chủng loại phế liệu nhập khẩu; tình hình phế liệu không đáp ứng điều kiện nhập khẩu về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị quản lý, sử dụng vốn để thực hiện các dự án thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải đô thị; các dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án này nhằm khắc phục việc xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm theo Quyết định số18/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện thẩm định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; thực hiện giám sát tình hình xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp năm 2023.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

Tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn; chịu trách nhiệm về chỉ tiêu thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về xác nhận các thủ tục môi trường thuộc thẩm quyền; tiếp tục tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý; rà soát tình hình dân cư sinh sống tại các cụm công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn quản lý và đề xuất lộ trình di dời dân cư sinh sống (nếu có) ra khỏi cụm công nghiệp.

Tiếp tục thực hiện trách nhiệm được phân công theo Quyết định số18/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường và chủ trì triển khai thực hiện các dự án có liên quan về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn; chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng vùng dân tộc thiểu số về tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động tuyên truyền; đồng thời, khuyến khích xây dựng các khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt tiêu chí “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”; nhân rộng mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý giảm thiểu chất thải nguy hại từ các cơ sở kinh doanh, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo hướng GAP và các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng các công trình khí sinh học, xử lý chất thải chăn nuôi.

Kiểm soát chặt chỗ việc sản xuất và kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; vận động người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thu gom gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa căn cứ vào các vị trí đặt bể chứa đã được xây dựng để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tiếp tục triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 5973/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện; quy hoạch các điểm trung chuyển và tập kết chất thải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, tiếp tục thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”, bố trí các điểm thu hồi thí điểm chất thải nguy hại trong chất thải sinh hoạt tại các xã.

Để Kế hoạch Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 đảm bảo tiến độ, đúng kế hoạch, ngoài trách nhiệm của các Bộ, ban, ngành cùng UBND các thành phố, huyện còn cần nhiều hơn nữa sự giám sát các tổ chức xã hội, người dân trên địa bàn tỉnh. Khẩu hiệu “Chính quyền làm, dân kiểm tra” thước đo cần thiết để đưa Đồng Nai trở nên Xanh - Sạch - Đẹp hơn trong những năm tới.

Phạm Kiên
Xem phiên bản di động