Hướng dẫn quản lý tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện

10/01/2019 00:00 Tăng trưởng xanh
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về vấn đề tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn chung gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện.

huong dan quan ly tro xi phat sinh tu cac nha may nhiet dien


Thứ nhất, theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (CTNH), tro bay phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện từ quá trình sử dụng nhiên liệu hydrocacbon dạng nhũ tương được phân định là CTNH trong mọi trường hợp (loại **); Các loại tro, xỉ phát sinh từ các quá trình sử dụng nhiên liệu khác (ví dụ như than) là loại chất thải có khả năng là CTNH (loại *) và cần phân định CTNH theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07: 2009/BTNMT về ngưỡng CTNH để có biện pháp quản lý phù hợp.
Thứ hai, đối với việc phân định CTNH theo quy định của QCVN 07:2009/BTNMT: (i) việc phân định CTNH chỉ phải tiến hành một lần (không phải tiến hành định kỳ), trừ trường hợp có sự thay đổi về nguyên vật liệu, nhiên liệu, quy trình sản xuất hoặc các quá trình khác liên quan đến quá trình phát sinh chất thải. (ii) Không nhất thiết phải phân tích tất cả các thành phần nguy hại được quy định tại QCVN 07: 2009/BTNMT mà cần căn cứ vào tính chất nguyên vật liệu, nhiên liệu, quy trình sản xuất, đặc điểm nguồn thải, quá trình phát thải để xác định các thành phần có thể có trong chất thải để phân tích. Nếu nguyên vật liệu, nhiên liệu, quy trình sản xuất hoặc quá trình phát thải không liên quan đến các chất có chứa thành phần nguy hại nào thi không phải phân tích thành phần đó. (iii) Đối với trường hợp tro, xỉ phát sinh từ nhà máy nhiệt điện từ quá trình sử dụng than làm nhiên liệu: chỉ cần phân tích các thành phần nguy hại vô cơ có thể có trong tro xỉ (các kim loại nặng) và thành phần dầu (có thể phát sinh khi sử dụng dầu trong quá trình khởi động ban đầu hoặc khởi động lại sau khi bị sự cố, bảo dưỡng định kỳ, điều chỉnh hệ thống...) để phân định CTNH. Lưu ý, theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, chủ nguồn thải CTNH tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại và xác định số lượng CTNH phải báo cáo và quản lý.
Thứ ba, theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, tro, xỉ (trước hoặc sau khi xử lý) đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa.

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động