Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng viên cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

07/05/2024 08:01 Nghiên cứu trong nước
Tóm lược: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xem đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Tại Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đã xác định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng; Cương lĩnh chính trị; đường lối của Đảng; Nhân dân; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, Nghị quyết cũng nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

1. Nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Tại Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” (1). Trong giai đoạn hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách bởi có nhiều yếu tố tác động đan xen, cả thuận lợi và thách thức, trở ngại từ bên trong và bên ngoài. Tình hình chính trị quốc tế phức tạp, khó lường, đặc biệt là mâu thuẫn gay gắt giữa các quốc gia, dân tộc cùng với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước là những yếu tố tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta.

Các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng những “điểm nóng” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhằm xuyên tạc tình hình phát triển của đất nước, định hướng lái những tư tưởng và hành động sai trái, gây chống đối, “bất tuân dân sự”, bạo lực và bạo động trong cộng đồng và xã hội; từ đó lôi kéo, tập hợp những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Các thế lực thù địch đã tận dụng tối đa phương tiện truyền thông, như internet, mạng xã hội cùng với hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở hải ngoại để phát tán các bài viết tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật về Việt Nam, đồng thời đăng tải nhiều video clip xấu, độc lên Facebook, Youtube..., thư gửi, kiến nghị, tuyên bố, hội thảo của các tổ chức, cá nhân; trao giải thưởng của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và của các tổ chức phản động, đối lập; trả lời phỏng vấn, bình luận của các báo, đài... Sự chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt đó đã tác động không nhỏ đến nhận thức, tâm lý, thái độ của một bộ phận nhân dân, trong đó có cả những cán bộ, đảng viên.

Mặc dù trong những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Đây chính là điều kiện đặc biệt quan trọng, là cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được trong công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng, “những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp. Nghiêm trọng hơn, “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Điều đó dẫn đến một hệ lụy vô cùng nguy hại như Đảng ta đã từng cảnh báo, “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” (2)

Một khó khăn, thách thức lớn trong công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng chính là năng lực, bản lĩnh, ý thức trách nhiệm, sự tham gia của cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí. Trình độ, năng lực, bản lĩnh, ý thức trách nhiệm của các chủ thể tác động trực tiếp đến hiệu quả việc nắm bắt nội dung, tầm quan trọng của nền tảng tư tưởng; từ đó, có cách thức nhận diện với âm mưu của các thế lực thù địch, có kỹ năng đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá, nhất là trên không gian mạng. Thời gian qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa ý thức đúng và đầy đủ về trách nhiệm của mình trong việc tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhiều cán bộ, đảng viên còn có tâm lý “lười”, “ngại” học tập lý luận chính trị nên khó có khả năng “tự miễn dịch” trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Những hạn chế, yếu kém mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII khẳng định vẫn còn hiện hữu: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao”.

Đồng thời, sự tham gia của nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội không chỉ tác động đến việc xây dựng mạng lưới đấu tranh rộng khắp, với hoạt động của nhiều người, trên nhiều mặt trận, nhiều diễn đàn để tạo thành thế trận vững chắc, mà còn nâng cao khả năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, cấp ủy và chính quyền các cấp. Ngoài ra, hoạt động của các cơ quan truyền thông, báo chí cũng có tác động không nhỏ đến hiệu quả thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Nếu các cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt vai trò của mình, chủ động phản ánh những thông tin có nội dung tích cực, sắc bén, thì sẽ góp phần lan tỏa, khẳng định giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Ngược lại, nếu các cơ quan này không làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, những thông tin xấu, độc sẽ lan tràn, mất kiểm soát, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý, tư tưởng, dư luận xã hội, gây khó khăn, cản trở trong việc nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

2. Tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, vì “địch đứng trong bóng tối, ta đứng ngoài ánh sáng; địch có năm, bảy kẻ thù với nhiều âm mưu, thủ đoạn, được sự hậu thuẫn của tài chính, khoa học - kỹ thuật còn ta vẫn chỉ là một nước đang phát triển” (3).

Để góp phần thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi đảng viên cần nghiêm túc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm tại Quy định số 37/QĐ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó đối với đảng viên tại các cơ quan báo chí cần đặc biệt làm tốt nội dung tại Điều 5: Không “Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định”.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Muốn vậy, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải chú trọng nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Ðảng, của cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần sáng suốt, nhạy bén, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, các luồng thông tin xấu độc ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất, trong mọi mặt của đời sống xã hội, với những phương thức linh hoạt, phù hợp từng đối tượng, nhất là trên không gian mạng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, chia sẻ nhận định, đánh giá về vấn đề, sự kiện, hiện tượng nào đó.

Thứ ba, bên cạnh việc đấu tranh một cách bị động với các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động là một tuyên truyền viên tích cực, xây dựng mạng lưới đấu tranh rộng khắp trong gia đình, trong khu dân cư, để tạo thành thế trận vững chắc trong công cuộc chiến đấu với thông tin tiêu cực và lan tỏa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

3. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong cơ quan báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bên cạnh việc làm tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì mỗi đảng viên đang làm việc tại các cơ quan báo chí cũng luôn phải đề cao trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, qua đó góp phần hình thành hệ tư tưởng báo chí cách mạng, kịp thời nhận diện các âm mưu, thủ đoạn và chống lại những quan điểm của thế lực thù địch.

Bài Dự thi: Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát triển đội ngũ đảng viên tốt, có phẩm chất cách mạng cũng chính là giải pháp hiệu nâng cao hiệu quả của các tổ chức đảng trong cơ quan báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để làm được điều đó, trước tiên cần nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của các đảng viên. Đảng viên trong mỗi cơ quan báo chí cần đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và gương mẫu thực hiện nghiêm Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông tin, tư tưởng là một mặt trận. Các đảng viên là phóng viên, biên tập viên là những chiến sĩ trên mặt trận thông tin, tư tưởng. Đảng viên trong cơ quan báo chí cần được trang bị tốt nhất bản lĩnh văn hóa để không bị lung lay bởi những yếu tố văn hóa xa lạ, không bị “tự diễn biến, tự chuyển hóa” bởi những tư tưởng, đạo đức trái với những giá trị mà xã hội luôn đề cao. Khi mỗi cơ quan báo chí, mỗi đảng viên, là một tấm gương thì việc xây dựng đạo đức xã hội trở nên thuận lợi hơn, tốt hơn. Từ đó việc góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ ngày càng có giá trị và mang lại hiệu quả cao hơn.

Đối với mỗi đảng viên trong cơ quan báo chí ngoài việc phải tự rèn luyện về bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thì cũng luôn phải trau dồi đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của Tạp chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo; tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức; ứng xử chân thành, thân ái; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng…

Bên cạnh đó, thời gian qua, các thế lực thù địch và một số cơ quan báo chí truyền thông phương Tây, các phần tử thiếu thiện chí, bất mãn chính trị đã lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc về vấn đề tự do báo chí tại Việt Nam. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ gia tăng thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, xuyên tạc tự do báo chí ở Việt Nam với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Vì vậy, việc nhận diện, phản bác, đấu tranh chống thông tin sai lệch, xuyên tạc về tự do báo chí đòi hỏi các đảng viên trong các cơ quan báo chí - với tư cách chủ thể thực thi trách nhiệm đưa tin, khởi tạo, định hướng dư luận tại cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các diễn đàn của nhân dân phải nhập cuộc tích cực hơn để nhận diện sự thật, lẽ phải, kịp thời và kiên quyết phản bác mạnh mẽ, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị. Do đó, các đảng viên trong cơ quan báo chí phải mài sắc ngòi bút thành “vũ khí” sắc bén để đấu tranh trực diện, không khoan nhượng với những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tự do báo chí. Muốn phản bác hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, nhà báo cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thể hiện khát khao bảo vệ lẽ phải, chính nghĩa bằng một tinh thần nhiệt huyết, một trí tuệ, tài năng được hun đúc, rèn giũa bền bỉ. Tích cực và chủ động làm theo lời Bác Hồ dạy, nhà báo cần “nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ”; “cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa”; “đi sâu vào quần chúng”. Nhà báo cần nắm vững chủ trương, chính sách để tuyên truyền trúng và có sức thuyết phục, để vững vàng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đối với mỗi nhà báo, văn hóa tốt đem lại đạo đức tốt, tri thức rộng, sâu; nghiệp vụ vững để sáng tạo tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn.

Bài Dự thi: Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tinh thần “Nhà báo là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng “ luôn được các đảng viên trong Chi bộ Tạp chí Công nghiệp phát huy mạnh mẽ. Nhà báo Trần Quang Chiến (Bút danh Minh Phú) - Tạp chí Công nghiệp môi trường (hàng đầu, thứ 7 từ phải qua) đã đạt Giải Khuyến khích tại Lễ Trao giải Báo chí về xây dựng đảng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.

Ngoài việc thực hiện tốt trách nhiệm của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì đối với các đảng viên đang giữ các vị trí trong cấp ủy Chi bộ các cơ quan báo chí trách nhiệm ấy càng nặng nề hơn. Các đảng viên trong cấp ủy Chi bộ cần kiên quyết, chủ động vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với cấp ủy, tổ chức đảng phải nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong nhận thức, vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó cũng luôn cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, nhận diện quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên, kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Thông qua vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tạo động lực và sự lan tỏa cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đầu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại cơ sở.

Phối hợp tốt với các đồng chí trong cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong cơ quan làm tốt nhiệm vụ đánh giá, dự báo tình hình; tham mưu kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền nội dung, biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội.

Song song với đó, phải luôn đề cao và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong cơ quan báo chí qua đó phát huy khả năng, sở trường của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tạo ra các tác phẩm báo chí tiêu biểu, kịp thời, có sức lan tỏa đồng thời kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ở cơ quan, đơn vị mình.

4. Đảng viên với vai trò tích cực chủ động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển của ngành Công nghiệp môi trường

Là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Tạp chí Công nghiệp môi trường thuộc Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, bản thân tôi nhận thức đầy đủ trách nhiệm trước tiên của một người đảng viên, sau đó là trách nhiệm của một người làm báo trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển ngành Công nghiệp môi trường nói riêng.

Tiếng nói của báo chí, truyền thông cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của ngành Công nghiệp môi trường. Có thể nhận thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của báo chí, truyền thông đối với sự nghiệp phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam ngay từ những giai đoạn đầu tiên sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2009. Báo chí, truyền thông đã góp phần kịp thời đăng tải những cơ chế, chính sách cũng như các văn bản, quy phạm pháp luật về ngành Công nghiệp môi trường đến với các địa phương và nhân dân trên cả nước, định hình về một ngành kinh tế mới mang tên “Công nghiệp môi trường”. Báo chí, truyền thông cũng lan tỏa những giá trị cốt lõi trong phát triển ngành Công nghiệp môi trường như: Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường; nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường; phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường và các hoạt động chế tạo thiết bị, cung cấp sản phẩm và dịch vụ môi trường; sử dụng bền vững tài nguyên, phục hồi môi trường thông qua những bài viết phản ánh, những giải pháp về tổ chức, quản lý và cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ; giải pháp hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp môi trường bên cạnh những bài viết chuyên sâu, bài viết đăng tải những mô hình hay, cách làm tốt…

Báo chí, truyền thông có vai trò quan trọng trong việc đăng tải các thông tin, sự kiện một cách chính xác và khách quan nhất có thể gây ảnh hưởng, định hướng dư luận, đồng thời nâng cao nhận biết, sự quan tâm của người dân đối với các hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội nói chung và đặc biệt là ngành Công nghiệp môi trường nói riêng. Việc đưa các nội dung phát triển ngành Công nghiệp môi trường thông qua các phương tiện báo chí, truyền thông sẽ là cơ sở để thay đổi thói quen, cách nhìn nhận của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần đẩy nhanh sự phát triển ngành Công nghiệp môi trường trong cả nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Công nghiệp môi trường tiến nhanh, bắt kịp được yêu cầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong Đề án Phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 (4).

Bên cạnh những bài viết, tác phẩm có ảnh hưởng về mặt chuyên môn, thời gian qua, báo chí, truyền thông đã cơ bản thực hiện tốt, chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp tích cực vào hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển ngành Công nghiệp môi trường nói riêng. Báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành cùng các cơ quan chức năng với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “không ngừng, không nghỉ” không quản ngại khó khăn, gian khổ bám sát đến cùng các vụ việc, giúp các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền thông cũng đã tích cực tham gia phản biện chính sách về phát triển Công nghiệp môi trường trên cơ sở đảm bảo tính khách quan, khoa học, thuyết phục và thực tế giúp các cơ quan Nhà nước kịp thời điều chỉnh các cơ chế, chính sách có hiệu quả hướng đến sự phát triển của ngành Công nghiệp môi trường nói chung.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cũng đã cung cấp nhiều thông tin phản ánh, kiến nghị quý giá về những nội dung, vấn đề, sự kiện liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, góp phần giúp hoạt động này bảo đảm nguyên tắc “kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch”; giúp dư luận xã hội hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về các trường hợp văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn.

Đây cũng là những minh chứng rõ nét cho việc khẳng định vai trò quan trọng của báo chí khi thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Công nghiệp môi trường.

Ở một khía cạnh khác, báo chí, truyền thông đã và đang là các đơn vị đồng hành trong sự phát triển của các doanh nghiệp phát triển sản xuất, chế tạo, cung cấp các thiết bị, phương tiện, dụng cụ, sản phẩm bảo vệ môi trường. Báo chí, truyền thông cũng đóng vai trò cầu nối, kết nối doanh nghiệp với các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp môi trường.

Có thể thấy rằng, báo chí, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Công nghiệp môi trường với hàng nghìn bài viết, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trong thời gian qua. Tuy nhiên, để ngành Công nghiệp môi trường hoàn thành nhiệm vụ đến năm 2025 trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường trong nước; từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh, mỗi người làm báo trong cơ quan báo chí nói chung và các đảng viên nói riêng cần chủ động, bám sát hơn nữa vào các nội dung để phát triển ngành Công nghiệp môi trường; bám sát tình hình thực hiện các giải pháp, phương án bảo vệ môi trường, phương án phát triển khu xử lý chất thải công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt, khu xử lý nước thải, khu xử lý chất thải y tế của các địa phương trên cả nước qua đó cung cấp kịp thời thông tin chính xác cho độc giả, giúp các cơ quan chức năng có các góc nhìn sâu sắc hơn, đa chiều hơn trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và tạo ra những tác phẩm báo chí đầy đủ thông tin về cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các địa phương trong thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp môi trường; chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp môi trường; các chính sách về khu, cụm công nghiệp tái chế chất thải tập trung tại các địa phương; chính sách khuyến khích ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư phát triển sản xuất thiết bị, phương tiện và sản phẩm bảo vệ môi trường; chung tay cùng các doanh nghiệp trong việc quảng bá thông tin nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án công nghiệp môi trường nhằm nâng cao năng lực xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; tăng cường thông tin cho các doanh nghiệp về các công nghệ xử lý và tái chế chất thải, công nghệ sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng mới qua đó làm tốt hơn nữa vai trò kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền các thành tựu về khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực công nghiệp môi trường; chủ động phối hợp, kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn vốn cho nghiên cứu, hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường đối với công nghệ, thiết bị, máy móc, vật liệu, chế phẩm của ngành công nghiệp môi trường thông qua các hình thức như chợ công nghệ, thiết bị, chương trình xúc tiến thương mại…

Cùng với đó, việc tuyên truyền có hiệu quả đến các doanh nghiệp, người dân nội dung phát triển ngành công nghiệp môi trường vào các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương trong giai đoạn tới cũng là nhiệm vụ mà không chỉ phóng viên, biên tập viên cần nhận thức sâu sắc mà bản thân những đảng viên cũng phải là những người tham gia dấn thân vào.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong công cuộc bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, nhưng với niềm tin sâu sắc vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nước, niềm tin vào Đảng, mỗi đảng viên sẽ tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn không chỉ đưa cơ quan nơi mình công tác phát triển đúng định hướng mà còn góp phần thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

------------------------------------------------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 40 – 41

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 23.

(3) Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Bảo vệ và phát triển tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, tr. 21-22.

(4) Quyết định số 192/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025".

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động