Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại Bình Định

05/06/2024 07:29 Kinh tế, xã hội
Ngày 28/5/2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại Bình Định

Ảnh minh hoạ (Nguồn: baochinhphu.vn)

Kế hoạch đề ra nhằm quán triệt quan điểm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 106/NQ-CP, mục tiêu chung đến năm 2025 là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTXNN theo định hướng phát triển bền vững; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ưu tiên phát triển HTXNN gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; mở rộng quy mô, thu hút nông dân, người sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tham gia, đưa HTXNN trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; tăng thu nhập cho người nông dân; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện, động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 gồm: Số lượng HTXNN đạt loại tốt, khá, chiếm từ 60% trở lên trong tổng số HTXNN trên địa bàn tỉnh. Xây dựng ít nhất 05 mô hình HTXNN điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia; doanh thu bình quân/HTXNN đạt từ 05 tỷ đồng/năm trở lên. Mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh, thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các HTXNN; vận động thêm khoảng 200 hộ nông, lâm, nghiệp trên địa bàn tham gia là thành viên HTXNN. Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp tăng khoảng 10% so với cùng kỳ; doanh thu tăng ít nhất 10% so với cùng kỳ; khoảng 30% HTXNN có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, kế hoạch đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: Xây dựng mô hình HTXNN phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển HTXNN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ phát triển HTXNN. Nâng cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các sở, ngành có liên quan tổ chức tăng cường tuyên truyền, phổ biến, truyền thông, mở rộng các mô hình HTXNN tiêu biểu, sáng tạo, hiệu quả. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người dân về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển HTXNN trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển HTXNN trong và ngoài nước. Huy động các tổ chức quốc tế tài trợ cho HTXNN và thành viên tham gia các chương trình, đề án, dự án sản xuất nông nghiệp an toàn, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, chế biến phụ phẩm nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa mục tiêu, các chỉ tiêu nhiệm vụ của Kế hoạch này, triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ trên địa bàn; bổ sung chỉ tiêu nhiệm vụ của Kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các huyện, thị xã, thành phố hàng năm. Tổ chức triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM. Bố trí ngân sách địa phương, huy động từ các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển kinh tế HTXNN trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM./.

Công Thành
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động