Quảng Nam: Ban hành kế hoạch phát triển ngành Công nghiệp môi trường

01/08/2022 08:42 Chính sách - Pháp luật
Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2025. Ngày 26/7, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quan điểm, mục tiêu

Phát triển ngành Công nghiệp môi trường là một nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực cung cấp công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường phù hợp với nhu cầu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xu hướng của quốc gia.

Khuyến khích tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển ngành Công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đến năm 2025, ngành Công nghiệp môi trường cơ bản đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường trong tỉnh và khu vực lân cận; thu hút, kêu gọi đầu tư, phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi trường.

Phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường; công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường phù hợp với điều kiện của tỉnh và xu hướng của quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Kêu gọi doanh nghiệp Công nghiệp môi trường đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ môi trường trong tỉnh; thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả; nâng cao năng lực sản xuất năng lượng tái tạo.

Phát triển dịch vụ môi trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu của tỉnh về xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị, công nghiệp, chất thải nguy hại; phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm và nhu cầu phân tích, quan trắc môi trường, các dịch vụ tư vấn về môi trường.

Nâng cao nhận thức và nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Những nhiệm vụ và giải pháp

Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức về Công nghiệp môi trường

Rà soát sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật về ngành Công nghiệp môi trường, doanh nghiệp Công nghiệp môi trường, hình thành khu, cụm công nghiệp tái chế chất thải.

Ban hành cơ chế khuyến khích hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng làm chủ và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại phù hợp với điều kiện của tỉnh và cả nước.

Ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các dự án đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng làm chủ và chuyển giao công nghệ phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng.

Lồng ghép nội dung phát triển ngành Công nghiệp môi trường vào các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Thúc đẩy quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Công nghiệp môi trường thuộc khu vực nhà nước.

Phát triển công nghệ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường

Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Công nghiệp môi trường nghiên cứu phát triển, ứng dụng, làm chủ và chuyển giao công nghệ sản xuất máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, chế phẩm xử lý môi trường.

Phát triển, ứng dụng công nghệ quy trình phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học phát triển, làm chủ và chuyển giao công nghệ môi trường của các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghiệp môi trường.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tài trợ từ các nước, tổ chức quốc tế trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng, làm chủ và chuyển giao công nghệ môi trường.

Kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển các doanh nghiệp Công nghiệp môi trường sản xuất, chế tạo, cung cấp các thiết bị, phương tiện, dụng cụ, sản phẩm bảo vệ môi trường

Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư các dự án Công nghiệp môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất thiết bị xử lý nước thải như: máy khuấy bùn, máy bơm đặc chủng công suất lớn, màng lọc, thiết bị xử lý nước sinh hoạt, nước thải theo modul...;

Sản xuất thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, phân loại, xử lý chất thải rắn như: xe chuyên dùng phun nước - quét và hút rác, xe chở chất thải rắn, xe hút bùn, thông cống, thiết bị phân loại rác, lò đốt chất thải rắn thông thường, lò đốt chất thải nguy hại, dây chuyền làm phân vi sinh, dây chuyền thiết bị sản xuất viên nén năng lượng, thiết bị xử lý chất thải trên các loại phương tiện giao thông...;

Sản xuất thiết bị xử lý khí thải như: thiết bị lọc bụi túi vải, lọc bụi tĩnh điện, thiết bị xử lý khí thải chứa các hợp chất NOx, SOx, COx, VOCs, H2S, chất hữu cơ, chất gây mùi …;

Sản xuất vật liệu, chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường như: xúc tác sử dụng trong xử lý khí lò đốt công nghiệp, xử lý chất thải bằng phương pháp nhiệt phân và quy trình, thiết bị tương ứng, chế phẩm vi sinh hoạt tính cao, vật liệu mang vi sinh, vật liệu chuyên dụng phục vụ xử lý môi trường...;

Sản xuất máy móc, thiết bị, sản phẩm, vật liệu phục vụ lĩnh vực xử lý nước cấp, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng.

Phát triển dịch vụ môi trường song hành với đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức, năng lực phát triển ngành công nghiệp môi trường…

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Tài liệu chi tiết về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phụ lục kèm theo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam: Ban hành kế hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường

Mô hình rác thải nhựa được tái chế của các thành viên tham gia chương trình “Nghệ thuật vì môi trường” tại phố cổ Hội An

TH-NQ
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động