Thứ hai 12/04/2021 04:23

Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Hà Nội

30/10/2019 04:00
UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố.
Hà Nội phấn đấu hạn chế 80% sản phẩm nhựa khó phân hủy

Theo đó, tiêu chí môi trường trong việc xét, công nhận làng nghề phải đảm bảo các điều kiện sau: đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT, ngày 14/10/2016, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để được xem xét, công nhận làng nghề.

Cụ thể là có phương án bảo vệ môi trường làng nghề được UBND cấp huyện phê duyệt; các cơ sở hoạt động trong làng nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, có báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường; thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải (trong trường hợp không xử lý tập trung), khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng; phân loại chất thải rắn, chuyển cho đơn vị thu gom theo đúng quy định; có hạ tầng về bảo vệ môi trường làng nghề, bao gồm: hệ thống thu gom nước thải, nước mưa bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước của làng nghề, không để xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng; hệ thống xử lý nước thải tập trung (nếu có) bảo đảm công suất xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng đối với tổng lượng nước thải phát sinh từ làng nghề trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; điểm tập kết chất thải rắn hợp vệ sinh; khu xử lý chất thải rắn bảo đảm quy định về quản lý chất thải rắn hoặc phương án vận chuyển chất thải rắn đến khu xử lý chất thải rắn nằm ngoài địa bàn; có tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường.

quy dinh ve bao ve moi truong lang nghe tren dia ban thanh pho ha noi
Việc đánh giá, phân loại và đề xuất giải pháp bảo về môi trường làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được thực hiện định kỳ 2 năm/lần.

Đối với làng nghề đã được công nhận làng nghề trước khi Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành (ngày 01/12/2016) nhưng chưa đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 của Thông tư thì UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng phối họp với UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc khắc phục theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 của Thông tư này.

Để phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và thị xã có làng nghề tổ chức đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT. Việc đánh giá, phân loại và đề xuất giải pháp bảo về môi trường làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được thực hiện định kỳ 2 năm/lần.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị và UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố trên phương tiện thông tin truyền thông danh mục làng nghề được đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường.

Biện pháp quản lý đối với làng nghề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được quy định tại Điều 14 của Thông tư số 31/2016/TT- BTNMT. UBND cấp xã điều chỉnh, trình UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề. Cơ sở không thuộc danh mục ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề phải tuân thủ các quy định hoặc phải hoàn thành một trong các biện pháp sau: di dời vào khu, cụm công nghiệp, khu chăn nuôi tập trung bên ngoài khu dân cư; chuyển đổi ngành nghề sản xuất; chấm dứt hoạt động sản xuất; không cho phép thành lập mới các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Chính sách ưu đãi cho công tác bảo vệ môi trường đối với làng nghề được công nhận: Các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển được ưu tiên các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND, ngày 04/12/2013 ,của HĐND Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội.

Về xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường làng nghề: UBND Thành phố khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng một phần hoặc toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho các làng nghề; các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường làng nghề được hưởng các chế độ ưu đãi về đầu tư và các ưu đãi khác theo quy định của UBND Thành phố và pháp luật hiện hành; trường hợp phải di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc khu chăn nuôi, khu sản xuất tập trung bên ngoài khu dân cư, được xem xét hỗ trợ tiền thuê đất theo mức miễn, giảm theo quy định.

Thông tin về công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở, làng nghề được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; được thông báo trong các cuộc họp của UBND, HĐND các cấp, cuộc họp của cộng đồng dân cư hoặc niêm yết tại trụ sở UBND các cấp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/11/2019.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile