Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

19/11/2019 13:40 Tác động môi trường
Ngày 14/11, Thủ tướng ban hành Quyết định số 1629/QĐ-TTg phê duyệt  nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại...
Xây dựng Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030
quy hoach tinh thanh hoa huong den muc tieu phat trien ben vung
Phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp.

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nội dung lập Quy hoạch phải định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Quy hoạch phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Thủ tướng cũng yêu cầu, việc lập quy hoạch phải xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, bảo đảm sinh kế biền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai; ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Nội dung quy hoạch, gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Thanh Hóa về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn, đánh giá môi trường chiến lược; về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù, vị thế, vai trò của tỉnh; về các yếu tố, điều kiện của khu vực, vùng, quốc gia, nguy cơ, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đối với sự phát triển của tỉnh; về thực hiện các chiến lược, quy hoạch và các dự án có liên quan; về những tồn tại, hạn chế...;

Bên cạnh đó là xác định và lựa chọn phương án phát triển, phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; phương hướng phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc thù của tỉnh.

Phương pháp lập quy hoạch dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện lập quy hoạch.

Quang Minh
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động