Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/09/2023 08:43 Tác động môi trường
Nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường cũng như phát sinh điểm nóng về môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi, UBND tỉnh Bình Thuận vừa đã có công văn số 3526/UBND-KT ngày 18 tháng 9 năm 2023 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, mặc dù các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên vẫn còn không ít trang trại chăn nuôi heo công nghiệp chưa chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường, không vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải, làm ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân. Nhằm sớm khắc phục tình trạng trên, các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh.

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới
Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, xử lý... đối với các dự án chăn nuôi heo thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường cũng như phát sinh điểm nóng về môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi. Đồng thời, đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các trang trại chăn nuôi heo thuộc thẩm quyền quản lý về môi trường của UBND cấp huyện; tiếp tục xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm đối với UBND các huyện còn lại (Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình...).

Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung tăng cường trinh sát, nắm tình hình kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi heo có dấu hiệu vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sở hữu các trang trại chăn nuôi có nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng thực hiện đăng ký công bố hợp quy theo quy định QCVN 01-195:2022/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã tăng cường triển khai thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, chủ động xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định, kể cả việc tạm ngưng hoạt động dự án hoặc thu hồi dự án theo quy định. Đồng thời, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi heo thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 507/UBND-KT ngày 14/02/2020.

Khẩn trương rà soát lại sự phù hợp với quy hoạch, định hướng quy hoạch cấp huyện và quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 09/5/2023 của HĐND tỉnh và quy định pháp luật khác có liên quan để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để chấm dứt hoạt động hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi cho phù hợp và đúng quy định pháp luật.

Chủ động thực hiện báo cáo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi heo tại địa phương định kỳ hàng Quý theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5013/UBND-TH ngày 22/12/2020./.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động