Thứ tư 07/06/2023 10:33
Dòng sự kiện

Thanh Hoá: Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

15/09/2022 11:01
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 10/11/2017.

Theo đó, Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Ban Quản lý) với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quy chế này áp dụng đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Công an tỉnh; các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp giữa Ban Quản lý và các cơ quan chuyên môn bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trong việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường.

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền đối với các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ, hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; xử lý vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường xảy ra trong phạm vị Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi trường giữa các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Trường hợp có ý kiến khác nhau về giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và kiến nghị, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp phải báo cáo lãnh đạo cùng cấp của ngành mình xem xét, giải quyết.

Đối với những vấn đề chưa thống nhất, cơ quan thụ lý có trách nhiệm tổng hợp đề xuất hướng giải quyết báo cáo UBND tỉnh. Chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường, công khai, trao đổi thông tin về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quy chế quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức phối hợp; trách nhiệm cụ thể của từng sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên quan. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt các nội dung của quy chế; giao Ban Quản lý là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đốn đốc thực hiện quy chế.

Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ 15/09/2022.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Nguyễn Đại
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động