Tháo gỡ bài toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

26/09/2023 08:56 Quản lý nguồn thải
Nhằm tháo gỡ bài toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các địa phương hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung nghiên cứu, xây dựng và sớm hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào năm 2024.
Tháo gỡ bài toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan ban hành cơ chế, chính sách và sự đồng thuận của toàn bộ người dân
Tháo gỡ bài toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan ban hành cơ chế, chính sách và sự đồng thuận của toàn bộ người dân

Nhằm thực hiện tốt các quy định tại Khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về việc xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMTngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường trong đó quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-BTNMT năm 2023 thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong đó có thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại tại nguồn, chất thải rắn sinh hoạt đặc thù (trên sông, kênh, rạch, mặt biển, bãi biển; chất thải rắn sinh hoạt cồng kềnh…); xử lý bằng công nghệ đốt, đốt có thu hồi năng lượng là các định mức mới nên cần phải đánh giá cẩn trọng, khách quan để đảm bảo tính đại diện cao và phù hợp với điều kiện thực tế. Để đảm bảo tính khách quan, đầy đủ, rõ ràng cũng như đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gấp rút xây dựng Dự thảo nội dung quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia và các đơn vị có liên quan. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc lấy ý kiến của các tỉnh, thành phố để hoàn thiện, xem xét và ban hành Thông tư, dự kiến ban hành vào năm 2024.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt, lấy ý kiến các địa phương và dự kiến ban hành năm 2023 trước thời điểm các địa phương bắt buộc phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (31 tháng 12 năm 2024) để triển khai hiệu quả quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên cả nước. Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt sẽ cơ bản tạo tiền đề cho việc áp dụng quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đồng thời nâng cao khả năng tái tận dụng nguồn nguyên liệu phát sinh từ chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại thành chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động