Trách nhiệm của UBND các cấp trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt

01/10/2019 16:26 Quản lý nguồn thải
Theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trách nhiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt của UBND các cấp được nêu cụ thể.
Chính sách liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt
trach nhiem cua ubnd cac cap trong quan ly chat thai ran sinh hoat
Cần phải xem rác thải là nguồn tài nguyên, quản lý CTR phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm: Tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, phân công trách nhiệm quản lý cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho UBND các cấp về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; Trường hợp cần thiết ban hành các quy định cụ thể về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích việc thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung quản lý chất thải rắn trong quy hoạch có liên quan theo thẩm quyền; lập kế hoạch hàng năm cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; xây dựng mức thu phí vệ sinh, giá dịch vụ cho các đối tượng hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức theo quy định; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo quy định, thời điểm báo cáo trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo và tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn trên địa bàn.

UBND cấp huyện có trách nhiệm: Ban hành theo thẩm quyền quy định, chương trình, kế hoạch về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; hàng năm báo cáo UBND cấp tỉnh về quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; tổ chức triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định; hàng năm báo cáo UBND cấp huyện về quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Thu Vân
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động