Yên Bái: Hướng đến quản lý, bảo vệ môi trường toàn diện

10/07/2024 08:29 Kinh tế, xã hội
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, ngày 03/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Yên Bái: Hướng đến quản lý, bảo vệ môi trường toàn diện
Yên Bái: Hướng đến quản lý, bảo vệ môi trường toàn diện

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều bước chuyển tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ rác thải sinh hoạt xử lý bảo đảm bảo vệ môi trường chưa cao; việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân, doanh nghiệp vẫn còn hạn chế; nguồn lực kinh phí đầu tư cho bảo vệ môi trường của tỉnh còn thấp; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của một số sở, ngành, ở cấp huyện, cấp xã còn chưa được quan tâm đúng mức…

Nhằm khắc phục những tồn tại, cũng như hướng đến xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường một cách toàn diện, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó, đặc biệt yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông, các đơn vị, các doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực, địa bàn quản lý tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, đề án, chương trình quy định pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường của trung ương và địa phương' và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, sự tham gia thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác bảo vệ môi trường. Lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường trong thực hiện các mô hình, chương trình, kế hoạch. Từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức trách nhiệm và chuyển biến trong hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình phụ trách.

Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi pháp pháp luật về bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động với các tổ chức, cá nhân vi pháp pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định; trường hợp tái phạm mà không có biện pháp khắc phục triệt để hoặc gây bức xúc trong dư luận xã hội hoặc vi phạm nghiêm trọng nếu đủ căn cứ thì cần chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định để giáo dục, phòng ngừa chung.

UBND tỉnh cũng giao cho các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiện Luật Bảo vệ môi trường và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, giải quyết dứt điểm các phản ánh về môi trường qua đường dây nóng, ý kiến của cử tri, nhân dân hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

Thực hiện, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị cung cấp nước sạch trong địa bàn thực hiện các quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt của các cơ sở trong địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ. Quản lý tổng hợp về BVMT (hồ sơ pháp lý; kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; báo cáo định kỳ công tác BVMT...) đối với dự án/cơ sở sản xuất thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đăng ký môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ sở miễn đăng ký môi trường theo quy định.

Huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng thu gom, vận chuyển, phân loại tại nguồn, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; mở rộng việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến các khu vực mà hiện nay chưa được thu gom, xử lý tập trung; thực hiện việc xóa bỏ các điểm đổ, tập kết chất thải tự phát; từng bước đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo các trách nhiệm, yêu cầu về BVMT theo quy định tại Điều 48, Điều 49 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đối với các cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo dõi chất lượng môi trường đô thị và nông thôn, tăng cường các hoạt động xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống vùng nông thôn. Lựa chọn các mô hình BVMT tiên tiến để triển khai, nhân rộng, tạo thành phong trào tại địa phương. Hằng năm rà soát, thống kê và cập nhật các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn để có biện pháp ngăn chặn, quản lý.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh chung tay BVMT, làm cho môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về BVMT, nhất là công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động