Yên Bình (Yên Bái): Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm

03/04/2023 08:17 Địa phương
Xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Quản lý Dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Yên Bình đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm 2023.

Tính đến 13/02/2023, tổng các nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tỉnh và huyện đã giao khoảng 222.055,5 triệu đồng. Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Bình đã thực hiện hiệu quả công tác giải ngân vốn XDCB trên địa bàn.

Theo đó, đến 31/3/2023, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Bình đã giải ngân đạt 25,14% (đối với tỉnh); đối với huyện đạt 27,3%, tương đương 60.632/222,055 triệu đồng.

Riêng tháng 03/2023 Ban đã giải ngân thêm 30,805 tỷ đồng, gồm: (1) Vốn trong cân đối ngân sách huyện: 2,211 tỷ đồng của 8 công trình đã hoàn thành có khối lượng nghiệm thu; (2) Vốn Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số 13,107 tỷ đồng; (3) Vốn Chương trình MTQĐ xây dựng NTM 15,486 tỷ đồng).

Yên Bình (Yên Bái):  Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm
Lãnh đạo huyện Yên Bình đi kiểm tra tiến độ một dự án tái định cư trên địa bàn.

Năm 2023, vốn ngân sách huyện giao cho đơn vị là 132.296,5 triệu đồng. (Vốn trong cân đối: 7.345,3 triệu đồng; Vốn sử dụng đất: 124.951,2 triệu đồng, gồm cả chi phí tạo lập quỹ đất: 42.000 triệu đồng; Chi phí xây dựng cơ bản: 82.951,2 triệu đồng). Phân bổ cho 76 công trình, (trong đó: 24 công trình hoàn hoàn thành hết giai đoạn; 51 công trình chuyển tiếp; 01 công trình khởi công mới).

Còn nguồn vốn ngân sách tỉnh tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 là 24.000 triệu đồng (gồm các dự án XDCB: 9.000 triệu đồng; Các dự án sự nghiệp kiến thiết thị chính: 15.000 triệu đồng). Phân bổ cho 03 công trình, (trong đó: 02 công trình hoàn thành; 01 công trình chuyển tiếp; 01 công trình khởi công mới). .

Về nguồn vốn Trung ương, gồm: (1) Vốn Chương trình MTQG Dân tộc thiểu số miền núi 36.182 triệu đồng, phân bổ cho 26 công trình khởi công mới. Giải ngân, thanh toán đến thời điểm báo cáo (13/02) là: 14.625,9/36.182 triệu đồng. (2) Vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM 29.577 triệu đồng. Phân bổ cho 20 công trình khởi công mới.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Bình đã đôn đốc các nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công mới theo kế hoạch vốn được giao. Ban kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công đã cam kết trong hợp đồng. Rà soát và thống nhất khối lượng hoàn thành, ứng với điểm dừng kỹ thuật hợp lý phù hợp với kế hoạch vốn giao năm 2023. Cụ thể như:

Tăng cường sự giám sát của Chủ đầu tư và đơn vị giám sát đôn đốc nhà thầu xây dựng tranh thủ thời tiết đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các khối lượng công việc của dự án.

Giao dự án khởi công mới cho từng cán bộ của Ban quản lý dự án để theo dõi, kiểm soát hồ sơ từ khâu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đến giám sát thi công trên hiện trường trong quá trình thi công của nhà thầu xây dựng. Yêu cầu nhà thầu xây dựng lập tiến độ thi công theo tuần, tháng theo điểm dừng kỹ thuật để làm cơ sở giám sát.

Chỉ đạo các đơn vị tham gia xây dựng công trình thường xuyên có mặt trên hiện trường, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu xây dựng để xử lý những phát sinh trên hiện trường giúp nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Chỉ đạo phòng phát triển quỹ đất thực hiện giải quyết những tồn tại, phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB.

Lập phương án các quỹ đất có tài sản công và các quỹ đất dôi dư trình UBND tỉnh cho phép CMĐ để đấu giá tăng thu ngân sách.

Phối hợp với UBND các xã thị trấn thu thập phiếu điều tra và lấy thông tin của các hộ dân, xác định vị trí và các yếu tố so sánh phục vụ cho việc tính giá đất.

Phối hợp với UBND các xã thị trấn để hoàn thiện các công trình do ban làm đơn vị tư vấn GPMB cũng như HĐBTHT và TĐC của huyện đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình do ban làm chủ đầu tư.

Thực hiện công tác khởi công mới năm 2023, giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện thi công đảm bảo theo tiến độ đề ra...

Riêng trong tháng 3/2023, Ban đã đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp và khởi công năm 2023; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; Bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đã có khối lượng hoàn thành, đôn đốc nhà thầu hoàn thiện, nộp hồ sơ quản lý chất lượng các công trình; Giải ngân các công trình có khối lượng hoàn thành theo kế hoạch vốn giao; Nghiệm thu khối lượng hoàn thành đối với các công trình có kế hoạch giao vốn năm 2023; Hoàn thiện, phê duyệt các dự án đầu tư năm 2023 và tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp khi có kế hoạch vốn được giao; Tổ chức triển khai thực hiện phát triển quỹ đất bán đấu giá năm 2023 đảm bảo thu theo kịch bản thu ngân sách năm 2023.

Tổ chức thực hiện về công tác Cung cấp dịch vụ công ích: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường; Duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng, trang trí đường phố; Quản lý chăm sóc, trồng mới, bảo vệ hệ thống công viên, cây xanh thuộc phạm vi huyện; Quản lý công tác môi trường tại các khu vực sân bãi công cộng trong đô thị, công viên cây xanh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị vẫn gặp phải một số khó khăn như: Công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện chưa đồng bộ nên việc tổ chức triển khai thi công không được thường xuyên, liên tục; Nhận thức của nột số hộ dân về chính sách của Đảng, Nhà nước và mục tiêu của công tác đầu tư xây dựng còn chưa cao dẫn đến vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công; Giá nguyên vật liệu thường xuyên tăng cao gây khó khăn cho các nhà thầu thi công và cho chủ đầu tư trong cân đối lập hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình cho phù hợp với khả năng cân đối vốn...

Để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian tới Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp; Chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp thực hiện trình thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư năm 2023; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp các đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thi công và nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình; Nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; Tiếp tục thực hiện các chính sách về thu ngân sách, huy động tối đa các nguồn thu để bổ sung kịp thời vào ngân sách, đảm bảo nguồn lực chi cho đầu tư phát triển theo dự toán được giao, đặc biệt là đối với nguồn thu tiền sử dụng đất; Tiếp tục thực hiện về công tác Cung cấp dịch vụ công ích năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Bình cho biết: Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2023, ngay từ những tháng đầu năm, đơn vị đã tăng cường đẩy mạnh việc đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, nhất là các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2023 theo tiến độ các quý, tháng..., đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân mà tỉnh và huyện đã đề ra nhất là đối với nguồn vốn Trung ương thực hiện các chương trình MTQG. Yêu cầu nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, cam kết tập trung nhân lực, nguồn lực triển khai thi công đúng tiến độ đề ra...

Cùng với đó, thường xuyên bám sát tiến độ, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan để xử lý các hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc. Tập trung giải pháp rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, nhất là phối hợp chặt chẽ với UBND các xã để có kế hoạch chi tiết giải tỏa đền bù, tập trung cho những khu vực đang triển khai thi công và phù hợp với tiến độ thi công công trình. Kiên quyết xử lý nghiêm và thay thế kịp thời các tổ chức, cá nhân cố tình cản trở, gây khó khăn, yếu kém về năng lực trình độ làm chậm trễ tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB...

Minh Phú

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động