Thứ hai 30/11/2020 11:24
Thị xã Điện Bàn:

Chú trọng công tác quản lý và bảo vệ môi trường

16/03/2020 20:35
Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường (TNMT) luôn được thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ TNMT của các đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Thị xã Điện Bàn: Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường

Nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Nam, cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng, thị xã Điện Bàn có khu công nghiệp (KCN) Điện Nam, Điện Ngọc, hàng loạt cụm công nghiệp (CCN), cùng với số lượng doanh nghiệp đang hoạt động khá lớn trên địa bàn, nên tình hình môi trường của Thị xã tương đối phức tạp so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Vì mục tiêu chung xây dựng Điện Bàn trở thành thị xã môi trường, nên Điện Bàn luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

chu trong cong tac quan ly va bao ve moi truong
Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc

Theo đó, Điện Bàn đã ban hành đề án xây dựng thị xã thân thiện môi trường. Mục tiêu của đề án là nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, huy động sự tham gia của các tổ chức kinh tế, đoàn thể chính trị xã hội trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Và riêng trong năm 2020, Thị ủy, UBND thị xã chọn năm chủ đề là năm thực hiện công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận luôn gắn liền với công tác bảo vệ môi trường.

Thị xã Điện Bàn đã thực hiện nhiều giải pháp và tận dụng tối đa mọi nguồn lực để tham gia công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Nhìn chung, nhận thức của các cấp lãnh đạo, các tổ chức kinh tế - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường đã được nâng lên, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương và các ngành luôn triển khai kế hoạch và nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo kế hoạch UBND thị xã giao. Nhiều phong trào quần chúng về bảo vệ môi trường đã được hình thành, phát triển và phát huy tác dụng trong nhận thức nhân dân như, phong trào ngày chủ nhật “ Xanh – Sạch – Đẹp”, Tổ dân phố không rác; Tuyến đường văn minh sạch – đẹp… và các hoạt động hưởng về môi trường, như:  “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “ Ngày môi trường thế giới ( 5/6)”; “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”… thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

chu trong cong tac quan ly va bao ve moi truong
Môi trường đô thị thay đổi từng ngày.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác BVMT, thời gian qua thị xã Điện Bàn còn triển khai nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về BVMT.  Nhận thức vai trò nhiệm vụ quan trọng của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đối với công tác BVMT, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã. Mục tiêu yêu cầu là tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước về môi trường trong thời gian qua và trên cơ sở những nguyên nhân tồn tại, hạn chế để tiếp tục đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức và cá nhân quan tâm hơn nữa đến công tác BVMT trong những năm tới, nhằm thực hiện hoàn thành đề án xây dựng Điện Bàn trở thành điểm đến thân thiện với môi trường.

chu trong cong tac quan ly va bao ve moi truong
Đô thị sẽ là điểm đến thân thiện với môi trường.

Để Điện Bàn triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương và nhiệm vụ của Thị ủy, UBND về công tác quản lý nhà nước về BVMT trong thời gian tới, Điện Bàn sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chỉ chị và kế hoạch thực hiện công tác BVMT đến mọi người dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc BVMT gắn với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT; đồng thời tích cực hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp và người dân chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi trên địa bàn.

Quỳnh Hương

Đọc nhiều

dai-ichi
Xem phiên bản mobile