Ninh Bình: Chú trọng công tác môi trường trong phát triển cụm công nghiệp

09/04/2024 08:38 Phát triển Công nghiệp môi trường
Tỉnh Ninh Bình giao nhiệm vụ cho các sở ngành chuyên trách thường xuyên rà soát tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường theo quy định, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có các biện pháp tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ thông tin đối với từng cụm công nghiệp (tên gọi, vị trí, diện tích, ngành nghề, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật…) theo quy định tại Nghị định số 66/2020/NĐ – CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ – CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất và không chồng lấn với các quy hoạch khác trên địa bàn.

Ninh Bình: Chú trọng công tác môi trường trong phát triển cụm công nghiệp
Tỉnh Ninh Bình giao nhiệm vụ cho các sở ngành chuyên trách thường xuyên rà soát tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường theo quy định.

Xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh phương án phát triển Cụm công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo khả thi, đủ quỹ đất để thành lập, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trong danh mục theo tiến độ quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với các Cụm công nghiệp rút khỏi quy hoạch, có giải pháp quản lý, kế hoạch chuyển đổi khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật liên quan, trong đó lưu ý quản lý chặt chẽ về môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn về đất đai, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các pháp luật khác có liên quan để chấn chỉnh công tác quản lý, đầu tư phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút, lựa chọn các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, dự án đầu tư thứ cấp theo hướng cùng ngành nghề có khả năng liên kết hỗ trợ lẫn nhau vào cùng một cụm công nghiệp, các ngành công nghiệp theo định hướng quy hoạch tỉnh có công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít năng lượng, mang lại giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững.

Thường xuyên rà soát tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường theo quy định, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát huy hiệu quả; có phương án xử lý dứt điểm các cụm công nghiệp, các dự án trong cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích...

Đông Hải
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động