Quảng Ninh

Phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Móng Cái

19/09/2023 18:19 Giá sản phẩm/hàng hóa CNMT
UBND thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Thông báo số 375/TB-UBND về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông báo này là các tổ chức, cá nhân hiện đang hoạt động, cư trú trên địa bàn thành phố Móng Cái thải rác ra môi trường phải nộp tiền thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt và xử lý chất thải rawsns inh hoạt; cá đơn vị cung ứng dịch vụ được giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Móng Cái giao Ban quản lý đầu tư xây dựng thực hiện giám sát, tổng hợp số thu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố là cơ sở xây dựng dự toán thu dịch vụ hàng năm; khu thực hiện thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu công ích hàng năm, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu trúng thầu cam kết thực hiện đảm bảo dự toán thu dịch vụ được giao.

Đối với UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố, thực hiện tuyên truyền, thông báo đến các hộ dân, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh,… trên địa bàn được biết về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố; đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở và các nhà văn hóa thôn, khu trên địa bàn;

Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, nhà thầu trúng thầu thường xuyên cập nhật, theo dõi, bổ sung khi phát sinh đối tượng mới thu giá dịch vụ.

Nhà thầu trúng thầu cần phối hợp với UBND các xã, phường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dwungj trong việc thu giá dịch vụ; khaonr tiền thu được từ dịch vụ là doanh thu của đơn vị, đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

Yêu cầu các chợ đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, chợ đã chuyển đổi sang mô hình xã hội hóa chủ động ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển, xử lý rác thải từ điểm/khu vực tập kết rác với nhà thầu trúng thầu.

Rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố được xử lý bằng công nghệ đốt. Bảng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Móng Cái được áp dụng từ tháng 7/2023:

Phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Móng Cái
Phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Móng Cái
Phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Móng Cái
Nguyễn Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động