Đà Nẵng: Ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn

10/04/2023 09:00 Giá sản phẩm/hàng hóa CNMT
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường và thống nhất của các thành viên UBND thành phố. UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn (không phải chất thải rắn nguy hại) bằng biện pháp chôn lấp tại dự án nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 quy định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn (không phải chất thải rắn nguy hại) bằng biện pháp chôn lấp tại dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đấu thầu theo quy định.

Đà Nẵng: Ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn
Một phần của bãi rác Khánh Sơn đã hết công suất, chuẩn bị dừng hoạt động. (ảnh-c.a ĐN)

Cụ thể, giá dịch vụ xử lý chất thải rắn (không phải chất thải rắn nguy hại) bằng biện pháp chôn lấp dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn là 92.689 đồng/tấn (Chín mươi hai ngàn, sáu trăm tám mươi chín đồng/tấn). Mức giá này đã bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó, đơn giá xử lý do đơn vị vận hành thực hiện là 64.774 đồng/tấn (mức giá này sẽ được điều chỉnh theo giá trúng thầu) và chi phí khấu hao tài sản cố định của dự án do thành phố đầu tư là 27.915 đồng/tấn.

UBND thành phố yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp theo Quy trình vận hành của dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn đã được phê duyệt.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp hợp vệ sinh theo Quy trình vận hành của dự án đã được UBND thành phố phê duyệt;

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xử lý chất thải rắn (không phải chất thải rắn nguy hại) tại khu xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn và các cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển đảm bảo theo quy định.

UBND thành phố giao: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo lĩnh vực chuyên ngành quản lý. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế báo cáo điều chỉnh giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp quy định hiện hành. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn việc thực hiện hạch toán, thanh toán cho phù hợp và đảm bảo quy định, trong đó lưu ý hướng dẫn, quản lý đơn vị trúng thầu thực hiện thu, nộp ngân sách thành phố số tiền khấu hao tài sản cố định theo mức 27.915 đồng/tấn theo mức giá được quy định ở trên;

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện dịch vụ chịu trách nhiệm công khai thông tin và niêm yết giá theo quy định; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ, chế độ kế toán, tài chính theo đúng quy định của pháp luật; Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện dịch vụ nêu trên sử dụng chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan; Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện dịch vụ niêm yết giá theo đúng quy định; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Việc thực hiện thay đổi giá có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Nguyễn Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động