Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế

22/05/2023 14:19 Quản lý nguồn thải
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn, ngày 12/5/2023, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2192/UBND-KT về việc tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kết quả thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trong thời gian qua, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo, giám sát các đơn vị thực hiện xử lý trong cụm và các đơn vị tự xử lý thực hiện thu gom, xử lý triệt để chất thải phát sinh tại các cơ sở y tế do mình chịu trách nhiệm thu gom, xử lý. Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng đơn giá xử lý chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y tế xử lý theo cụm hoặc cơ chế tự thỏa thuận giá giữa cơ sở xử lý chất thải trong cụm và cơ sở thuê xử lý chất thải trong cụm.

Tiếp tục rà soát, đề xuất các hạng mục, công trình liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế; chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho công tác xử lý chất thải y tế nguy hại.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, theo dõi công tác khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở y tế; xây dựng quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh về việc xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở y tế công lập trong công tác xử lý chất thải y tế nguy hại, kinh phí vận hành các công trình xử lý chất thải y tế nguy hại và quan trắc môi trường định kỳ (theo Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về Ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị); phối hợp với Sở Y tế xây dựng đơn giá xử lý chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y tế xử lý theo cụm hoặc cơ chế tự thỏa thuận giá giữa cơ sở xử lý chất thải trong cụm và cơ sở thuê xử lý chất thải trong cụm.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế trong việc theo dõi công tác khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở y tế.

Đối với các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện khắc phục các tồn tại theo yêu cầu tại Thông báo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường; vận hành có hiệu quả các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải, công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở và thực hiện các thủ tục về môi trường liên quan.

Các cơ sở y tế cần tiếp tục thực hiện khắc phục các tồn tại và quản lý chất thải y tế theo đúng quy định
Các cơ sở y tế cần tiếp tục thực hiện khắc phục các tồn tại và quản lý chất thải y tế theo đúng quy định

Để công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện tốt các nội dung trong Công văn số 2192/UBND-KT ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị còn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế. Làm tốt việc quản lý chất thải y tế là bảo vệ sức khỏe của chính nhân viên y tế và vừa bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng./.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động