Thứ năm 08/12/2022 07:09
Dòng sự kiện

200 chỉ tiêu tổng hợp báo cáo về kinh tế xã hội

27/02/2020 12:55
Ngày 24/2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế xã hội
200 chi tieu tong hop bao cao ve kinh te xa hoi

Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo kinh tế - xã hội có 200 chỉ tiêu.

Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm 200 chỉ tiêu, thuộc 9 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực Tăng trưởng kinh tế có 54 chỉ tiêu; Tài chính công có 13 chỉ tiêu; Ổn định kinh tế vĩ mô 21 chỉ tiêu; Môi trường kinh doanh 13 chỉ tiêu; Lao động việc làm 15 chỉ tiêu; Các vấn đề xã hội có 35 chỉ tiêu; Môi trường 11 chỉ tiêu; Hành chính công phục vụ người dân 28 chỉ tiêu; Kết cấu hạ tầng và khoa học công nghệ có 10 chỉ tiêu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện báo cáo các chỉ tiêu tại Quyết định này qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng các biểu mẫu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực phân công để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hoặc kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Trong trường hợp cần thiết, rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu báo cáo về kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực được phân công báo cáo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện báo cáo các chỉ tiêu quy định tại Quyết định này trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu điều chỉnh Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quang Minh
Xem phiên bản di động