Chủ nhật 25/09/2022 16:05
Dòng sự kiện

Bắc Kạn: Phát huy lợi thế triển khai các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu

27/07/2020 21:05
Tỉnh Bắc Kạn có lợi thế về rừng đầu nguồn, có tiềm năng tạo tín chỉ các-bon để trao đổi, mua bán trên thị trường, đồng thời có thể kết hợp phát triển du lịch xanh, thân thiện môi trường. Do đó, Tỉnh phát huy lợi thế, tiềm năng từ rừng để triển khai các dự án thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Một số định hướng chiến lược về bảo vệ môi trường ở nước ta trong thời gian tới
bac kan phat huy loi the trien khai cac du an thich ung voi bien doi khi hau
Những năm gần đây, tỉnh Bắc Kạn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra.

UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm bảo đảm sự quản lý thống nhất, liên ngành, tính đồng bộ, hiệu quả, có phân công trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, theo đó, Quy chế được ban hành quy định về trách nhiệm và công tác phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bên cạnh đó, Tỉnh Bắc Kạn cũng đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW( khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 06/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương( khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020, nhằm đánh giá mức độ biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh làm cơ sở xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn tiếp theo làm định hướng để các ngành, địa phương triển khai hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, xác định được các tác động chính của biến đổi khí hậu đối với Bắc Kạn, các tác động đối với các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho các ngành và địa phương nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành khung Kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành khung Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu; Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh (TTX) tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, với các nội dung, chương trình chủ yếu sau: (i) Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương; hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện; (ii) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các chiến lược, 10 chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn quản lý; (iii) Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó; (iv) Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Để làm tốt công tác ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, ngoài việc nghiên cứu, xác định rõ, sâu hơn các tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng và nhanh chóng ban hành các chương trình, giải pháp, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, Bắc Kạn còn tổ chức lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào trong quá trình quản lý, kế hoạch hóa trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH; hằng năm phối hợp với các cơ quan như: Cục KTTV, biến đổi khí hậu, Hội Nước sạch tỉnh Bắc Kạn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên… mở các lớp tập huấn cho các đối tượng từ cán bộ lãnh đạo đến chuyên viên, các sở, ngành, UBND các huyện thị và một số cơ quan liên quan. Với định hướng xây dựng và thực hiện các dự án Cơ chế phát triển sạch – CDM, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành một số văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia các dự án CDM. Trong đó tập trung nghiên cứu và đề xuất tham gia CDM trong các lĩnh vực có tiềm năng của tỉnh như sản xuất năng lượng (các công trình thủy điện), xử lý rác thải, trồng rừng, khoáng sản.

Quang Minh
Xem phiên bản di động