Bộ Công Thương: Giao Tạp chí Công nghiệp môi trường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023

13/01/2023 08:59 Chính sách - Pháp luật
Ngày 27/12/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2903/QĐ-BCT về việc giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023. Theo đó, Tạp chí Công nghiệp môi trường thực hiện nhiệm vụ phổ biến thông tin về công nghệ và sản phẩm của ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam.

Bảo vệ môi trường năm 2023 của Bộ Công Thương với 11 nhiệm vụ được giao gồm: 02 nhiệm vụ chuyên môn và 09 nhiệm vụ thường xuyên (trong đó có 06 hoạt động truyền thông về BVMT ngành Công Thương).

Dự kiến sản phẩm của nhiệm vụ phổ biến thông tin về công nghệ và sản phẩm của ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam thực hiện trên Tạp chí Công nghiệp môi trường gồm: 1) Các bài viết, phim ngắn được xuất bản trên Tạp chí điện tử Công nghiệp môi trường tuyên truyền, phổ biến chính sách, công tác quản lý Nhà nước về nghành Công nghiệp môi trường và thị trường hàng hóa, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường và những tác động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; 2) Tổ chức 03 Hội nghị giới thiệu, quảng bá công nghệ, thiết bị, dịch vụ của ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam; và 3) Một số báo cáo tổng kết có liên quan đến nhiệm vụ.

Bộ Công Thương: Giao Tạp chí Công nghiệp môi trường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 7843/BTNMT-KHTC thông báo nội dung chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương năm 2023 của các Bộ, ngành, theo đó, các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2023 sẽ ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Đây là năm đầu tiên sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu. Do vậy, các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường năm 2023 sẽ tập trung hoàn thiện các nhiệm vụ chuyển tiếp và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ hàng năm.

Chi tiết Quyết định số 2903/QĐ-BCT, xem tại đây.

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động