Các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

04/06/2023 16:31 Chính sách - Pháp luật
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP về viêc quy định các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
Một điểm khai thác đá chẻ trái phép không nắm trong những trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường

Những trường hợp được qui định được miễn phí bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

Hoạt động khai thác đất, đá để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục thiên tai. Trường hợp đất, đá khai thác vừa sử dụng cho san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục thiên tai vừa sử dụng cho mục đích khác thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm xác định khối lượng đất, đá thuộc đối tượng miễn phí; số lượng đất, đá sử dụng cho mục đích khác phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó.

Sử dụng đất đá bóc, đất đá thải từ quá trình khai thác để cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực khai thác theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhưng việc xác định số lượng đất đá bóc, đất đá thải được miễn phí bảo vệ môi trường căn cứ vào: Biên bản nghiệm thu khối lượng của từng khâu công nghệ khai thác gồm: Chuẩn bị đất đá, xúc bốc, vận tải, thải đá theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29.11.2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường.

Hồ sơ đóng cửa mỏ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật khoáng sản.

Các trường hợp trên được miễn phí bảo vệ môi trường nhằm tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức thuận lợi trong việc khai thác khoáng sản được quy định của pháp luật

Đình Lĩnh - Trình Giang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động