Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang”

20/06/2023 08:06 Văn hóa
Với hàng nghìn bài báo, hàng chục bút danh đề cập toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều quan điểm cơ bản và những suy nghĩ sâu sắc về hoạt động báo chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang”

Linh Nguyên
infographics.vn
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động