Công an được đầu tư hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường

14/10/2019 11:02 Tác động môi trường
Bộ Công an đang dự thảo, lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân.
Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân.

cong an duoc dau tu he thong ky thuat xu ly o nhiem moi truong
Công an các đơn vị, địa phương được đầu tư, xây dựng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường.

Theo Dự thảo, Công an các đơn vị, địa phương được đầu tư, xây dựng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường, trước khi đưa hệ thống vào vận hành phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký, cấp phép, cụ thể:

Đối với nước sinh hoạt sử dụng nguồn nước ngầm, đăng ký và được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Luật tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với nước thải, đăng ký và được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 37 Luật tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với chất thải nguy hại, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 90 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với khí thải công nghiệp, đăng ký chủ nguồn thải khí thải công nghiệp và được cấp giấy phép xả khí thải công nghiệp theo quy định tại Điều 64 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống căn cứ vào số lượng hệ thống được đầu tư trang cấp có trách nhiệm phân công cán bộ chuyên trách quản lý, vận hành. Việc phân công nhiệm vụ phải được thể chế hóa bằng văn bản giao nhiệm vụ và lưu tại hồ sơ quản lý, sử dụng hệ thống.

Cán bộ được phân công phải được đơn vị chuyển giao công nghệ hoặc đơn vị chuyên môn kỹ thuật trực tiếp đào tạo, tập huấn, kiểm tra trình độ chuyên môn, đảm bảo nắm vững các quy trình quản lý, sử dụng hệ thống.

Hệ thống đã được phê duyệt đầu tư hoặc đã được lắp đặt nhưng thay đổi về đối tượng, vị trí đầu tư; hoặc khi có sự thay đổi cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý thì sẽ được điều chuyển cho phù hợp, theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống có trách nhiệm tổ chức quan trắc các thông số, chỉ tiêu môi trường, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống theo đúng quy trình. Cục Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường bao gồm: Công trình, thiết bị kỹ thuật để xử lý ô nhiễm nước sinh hoạt, nước thải, khí thải, chất thải rắn.
Mai Hoa
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động