Bắc Giang

Đảm bảo nước thải, chất thải tại các Cụm công nghiệp phải được xử lý theo quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường

24/05/2024 10:15 Hạ tầng bảo vệ môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mới đây đã ban hành Công văn số 2029/UBND-KTTH ngày 22/4/2024 về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đó đặc biệt yêu cầu đảm bảo nước thải, chất thải tại các Cụm công nghiệp phải được xử lý theo quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.
Tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hướng đến phát triển đồng bộ, hiện đại đi cùng với đó là môi trường xanh, thu hút đầu tư
Tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hướng đến phát triển đồng bộ, hiện đại đi cùng với đó là môi trường xanh, thu hút đầu tư

Toàn tỉnh Bắc Giang đã thành lập được 55 cụm công nghiệp, gồm 14 cụm công nghiệp do UBND cấp huyện là chủ đầu tư, 41 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ chủ đầu tư, với tổng diện tích 2.329 ha, trong đó có 35 CCN đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 40,6%; thu hút được 271 dự án, trong đó đã có 226 dự án đi vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 45.000 lao động.

Thời giam qua, Bắc giang đã có nhiều nỗ lực trong phát triển và quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, trong hoạt động quản lý và phát triển các cụm công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Để kịp thời khắc phục những hạn chế và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (có hiệu lực thi hành từ 01/5/2024) trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương nêu cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan đầu mối, tổ chức thực hiện và đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan trong thời gian Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ chưa có hiệu lực thi hành; hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp thực tiễn tại địa phương.

Rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) trong Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đầy đủ thông tin đối với từng cụm công nghiệp, tính khả thi, đồng bộ, thống nhất và không chồng lấn với các quy hoạch khác trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đánh giá các điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và căn cứ vào phương án phát triển CCN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2030 trong Quy hoạch tỉnh, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đảm bảo khả thi, đủ quỹ đất, lựa chọn được các chủ đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy định để đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp. Đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu UBND cấp huyện có giải pháp quản lý, kế hoạch chuyển đổi khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật liên quan đối với các CCN rút ra khỏi quy hoạch (lưu ý quản lý chặt chẽ về môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan).

Hằng tháng, tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, quản lý vận hành đối với các CCN trên địa bàn tỉnh để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xử lý dứt điểm các CCN, các dự án trong CCN gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích, chậm tiến độ.

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật tại các CCN trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh công tác quản lý, đầu tư phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, đánh giá chặt chẽ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thứ cấp thu hút vào các CCN; định hướng, ưu tiên xúc tiến thu hút các dự án đầu tư có ngành nghề, có khả năng liên kết, hỗ trợ nhau vào cùng một CCN; các ngành nghề công nghiệp theo định hướng Quy hoạch tỉnh có công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít năng lượng, mang lại giá trị tăng cao, phát triển bền vững vào CCN.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc đầu tư và thu hút đầu tư vào các CCN trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm, các dự án đầu tư chậm đầu tư, không đầu tư theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 27 về hỗ trợ cho hoạt động phát triển cụm công nghiệp và những nội dung khác theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư CCN, UBND cấp huyện trong việc quản lý, vận hành đối với các CCN có công trình hạ tầng kỹ thuật hình thành từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư CCN, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo các CCN được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư CCN, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp trong CCN thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường kiểm tra việc xử lý nước thải, chất thải đối với chủ đầu tư CCN, các doanh nghiệp trong CCN đảm bảo nước thải, chất thải được xử lý theo quy định không để xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.

Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư CCN, các doanh nghiệp trong CCN thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hành thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chính việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, hạn chế để xẩy ra các sự cố cháy nổ tại các CCN trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp tích cực phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, chỉ đạo trong thời gian qua về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp để báo cáo, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung, thay thế.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố, thị xã chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều 34 của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các CCN trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các CCN được giao làm chủ đầu tư; thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của chủ đầu tư CCN, các doanh nghiệp trong CCN, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), nhất là về lĩnh vực môi trường, đất đai, xây dựng…, đảm bảo công tác quản lý, phát triển các CCN trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định.

Rà soát các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn tại địa phương xây dựng kế hoạch quản lý, chuyển đổi đối với các CCN rút ra khỏi quy hoạch theo quy định (lưu ý quản lý chặt chẽ về môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan). Bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CCN được giao làm chủ đầu tư, nhất là công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra môi trường.

Chỉ đạo UBND cấp xã, các phòng ban, đơn vị, chủ đầu tư CCN, doanh nghiệp trong CCN trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất cho thuê đất, thực hiện các thủ tục hành chính, tổ chức thi công xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng CCN, thu hút đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động