Hà Nội:

Đến năm 2025, phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế của Thành phố

28/11/2023 11:11 Nghiên cứu trong nước
Ngày 20/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “ Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025” trên địa bàn thành phố. Xác định phát triển ngành công nghiệp môi trường là một nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường trên địa bàn Thành phố

Với mục tiêu đến năm 2025, phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế của Thành phố, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường; từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh.

Trong đó, phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường; công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường phù hợp với điều kiện của Thành phố; đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Đến năm 2025, phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế của Thành phố
Việc hoàn thiện công tác đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành tổng thể Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở sẽ góp phần tích cực trong việc xử lý môi trường của Thủ Đô.

Phát triển sản xuất thiết bị và sản phẩm đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ môi trường Thủ đô, phát triển các sản phẩm có lợi thế và năng lực cạnh tranh đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu thiết bị xử lý nước cấp và nước thải, 60-70% nhu cầu thiết bị xử lý và tái chế chất thải rắn, 70-80% nhu cầu thiết bị xử lý khí thải, khoảng 50-60 % nhu cầu thiết bị thu gom, vận chuyển và phân loại chất thải, 40 - 50% nhu cầu thiết bị quan trắc môi trường; 60-70% nhu cầu sản phẩm bảo vệ môi trường; 40-50% thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo; 60-70% thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả; 20-30% thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo; xuất khẩu được 20 - 30% các sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường.

Phát triển dịch vụ môi trường cơ bản đáp ứng nhu cầu của Thành phố về xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị, công nghiệp, chất thải nguy hại; phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm và nhu cầu phân tích, quan trắc môi trường và các dịch vụ tư vấn về môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, năng lượng.

Nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Kế hoạch.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức về công nghiệp môi trường

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ngành công nghiệp môi trường; nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lồng ghép nội dung phát triển ngành công nghiệp môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Rà soát sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp môi trường; hình thành các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành hoặc hỗn hợp để bố trí các doanh nghiệp hoạt động tái chế chất thải.

Ban hành cơ chế khuyến khích hỗ trợ nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng làm chủ và chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường (xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại), phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng, chế tạo thiết bị phương tiện và sản phẩm bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện của Thành phố.

Hỗ trợ việc thành lập các tổ chức dịch vụ tư vấn môi trường phục vụ phát triển bền vững ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn Thành phố. Thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp công nghiệp môi trường thuộc khu vực Nhà nước.

Củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đầu mối quản lý, bảo vệ, phát triển môi trường từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã, thông qua việc rà soát, đánh giá và nâng cao chức năng nhiệm vụ môi trường; đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động môi trường nhằm định hướng cho sự phát triển của ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn Thành phố.

Phát triển công nghệ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường

Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghiệp môi trường nghiên cứu phát triển, ứng dụng, làm chủ và chuyển giao công nghệ sản xuất máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, chế phẩm xử lý môi trường; phát triển, ứng dụng công nghệ quy trình phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, làm chủ và tiếp nhận chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; công nghệ sản xuất vật liệu, chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường; công nghệ, quy trình phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường; công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên nước, năng lượng: sản xuất nước cấp, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng thu hồi từ xử lý chất thải; công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, công nghệ thu hồi và lưu trữ các-bon thấp; công nghệ phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng; công nghệ tái chế chất thải của các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghiệp môi trường phù hợp với điều kiện của Thành phố.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tài trợ từ các nước, tổ chức quốc tế trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng, làm chủ và chuyển giao công nghệ môi trường.

Kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường sản xuất, chế tạo, cung cấp các thiết bị, phương tiện, dụng cụ, sản phẩm bảo vệ môi trường

Rà soát các doanh nghiệp công nghiệp môi trường và đề xuất quy hoạch, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển các dự án công nghiệp môi trường: Dự án sản xuất máy móc thiết bị, vật tư ngành môi trường, xử lý chất thải, nước cấp; dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có công nghệ thu hồi và lưu giữ cac-bon thấp; sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng thu hồi từ xử lý chất thải; dự án tái chế, tái sử dụng chất thải.

Đẩy mạnh phát triển các hoạt động sản xuất, chế tạo thiết bị, cung cấp sản phẩm và dịch vụ môi trường Hỗ trợ việc chế tạo thiết bị và sản xuất sản phẩm bảo vệ môi trường thông qua các chương trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường. Đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ để sản xuất thiết bị và sản phẩm bảo vệ môi trường có hàm lượng công nghệ cao.

Đầu tư phát triển các hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị tập trung tại các quận, huyện, thị xã; nước thải công nghiệp tập trung tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề.

Đầu tư phát triển các hệ thống thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn đô thị tập trung tại các quận, huyện, thị xã; chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tập trung.

Hỗ trợ phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường; quan trắc môi trường; thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm.

Thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường

Đa dạng hóa các hình thức và nguồn lực đầu tư, tăng cường thu hút, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân đầu tư để phát triển ngành công nghiệp môi trường của Thành phố.

Tham mưu phân bổ có hiệu quả kinh phí từ nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường; phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí sự nghiệp, xây dựng cơ bản và các nguồn kinh phí khác để thực hiện các nhiệm vụ, dự án, công trình đầu tư về phát triển công nghiệp môi trường. Thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào các công trình hạ tầng về môi trường và phát triển các dịch vụ bảo vệ môi trường.

Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp môi trường đầu tư trên địa bàn Thành phố

Sản xuất thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, phân loại, xử lý chất thải rắn như: Xe chuyên dùng phun nước, quét và hút rác; xe chở chất thải rắn, xe hút bùn, thông cống, thiết bị phân loại rác, lò đốt chất thải rắn thông thường, lò đốt chất thải nguy hại, dây chuyền làm phân vi sinh, dây chuyền thiết bị sản xuất viên nén năng lượng, thiết bị xử lý chất thải trên các loại phương tiện giao thông....

Sản xuất thiết bị xử lý nước thải, khí thải như: Thiết bị lọc bụi túi vải, lọc bụi tĩnh điện, thiết bị xử lý khí thải chứa các hợp chất NOx, SOx, COx, VOCs, H2S, chất hữu cơ, chất gây mùi, máy bơm đặc chủng công suất lớn, thiết bị xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước thải theo modul...

Sản xuất vật liệu, chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường như: Xúc tác sử dụng trong xử lý khí lò đốt công nghiệp, xử lý chất thải bằng phương pháp nhiệt phân và quy trình, thiết bị tương ứng, chế phẩm vi sinh hoạt tính cao, vật liệu mang vi sinh, vật liệu chuyên dụng phục vụ xử lý môi trường…

Sản xuất máy móc, thiết bị, sản phẩm, vật liệu phục vụ lĩnh vực xử lý nước cấp, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng

Phát triển dịch vụ môi trường

Kêu gọi đầu tư phát triển các hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; đầu tư, phát triển các doanh nghiệp dịch vụ môi trường đủ năng lực giải quyết các vấn đề môi trường lớn của Thành phố.

Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp môi trường đầu tư, phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường; đầu tư, phát triển các hệ thống thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn đô thị tập trung; chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tập trung

Cùng với đó thực hiện việc đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức, năng lực phát triển ngành công nghiệp môi trường.

Kinh phí và tổ chức thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ các nguồn vốn Ngân sách nhà nước và vốn huy động từ các nguồn khác theo quy định (vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay của các tổ chức tín dụng, tài chợ quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác); Kinh phí thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường được huy động từ các nguồn vốn của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác;…

Kinh phí thực hiện các nội dung phục vụ quản lý nhà nước được bố trí từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp để tổng hợp, báo cáo trình HĐND cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Công Thương trủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương kết quả thực hiện; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công nghiệp môi trường; sử dụng năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sản xuất và tiêu dùng bền vững; Rà soát các doanh nghiệp công nghiệp môi trường; đề xuất thu hút đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ và phát triển các dự án công nghiệp môi trường: Dự án sản xuất máy móc thiết bị, vật tư ngành môi trường, xử lý chất thải, nước cấp; dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có công nghệ thu hồi và lưu giữ cac-bon thấp; sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng thu hồi từ xử lý chất thải; dự án tái chế, tái sử dụng chất thải.

Kêu gọi thu hút, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp công nghiệp môi trường trong và ngoài nước trao đổi thông tin, tài liệu nghiên cứu, phát triển các dự án công nghiệp môi trường: Dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có công nghệ thu hồi và lưu giữ cac-bon thấp; sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng thu hồi từ xử lý chất thải; dự án tái chế, tái sử dụng chất thải; sản xuất, chế tạo, cung cấp các thiết bị, phương tiện, dụng cụ, sản phẩm bảo vệ môi trường; hợp tác đầu tư phát triển các hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường trong Kế hoạch này vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thành phố phát triển bền vững

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động