Không được nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế và bán lại

02/03/2020 12:59 Chính sách - Pháp luật
Doanh nghiệp không được phép ký hợp đồng với doanh nghiệp trung gian để nhập phế liệu về và chuyển giao, bán lại cho doanh nghiệp làm nguyên liệu sản xuất.
Kiên quyết không để các phế liệu không đủ điều kiện vào Việt Nam
khong duoc nhap khau phe lieu ve chi de so che va ban lai
Không được nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế và bán lại.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai các hoạt động cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo đúng quy định tại: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường); Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Những quy định đó cho thấy, nếu một doanh nghiệp chưa có Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu kim loại làm nguyên liệu sản xuất thì sẽ không được phép ký hợp đồng với một doanh nghiệp trung gian khác, để nhập phế liệu về Việt Nam và chuyển giao, bán lại phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, dù rằng doanh nghiệp trung gian đã có Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu kim loại làm nguyên liệu sản xuất.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp muốn được nhập khẩu phế liệu kim loại làm nguyên liệu sản xuất thì bắt buộc phải lập chứng từ điện tử (hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 56b Nghị định số 38/2015/NĐ-CP) và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Dự án phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

- Đối với dự án mới xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 16b và Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cơ sở của mình theo đúng công suất thiết kế để sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa. Không được nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế và bán lại phế liệu.

Thúy Hà
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động