Thứ tư 27/05/2020 22:06

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA

11/11/2019 12:32
Thực hiện cam kết quốc tế trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA), ngày 8/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA.
Quy định xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA
quy dinh quy tac xuat xu hang hoa trong ahkfta
C/O mẫu AHK được cơ quan, tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng. 

Thông tư gồm 4 Chương, 35 Điều và 5 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Quy tắc xuất xứ hàng hóa

- Chương III: Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa

- Chương IV: Điều khoản thi hành

Thông tư quy định, khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế quan, nhà xuất khẩu hoặc người được ủy quyền nộp đơn đề nghị cấp C/O mẫu AHK kèm theo chứng từ cần thiết chứng minh rằng hàng hóa xuất khẩu đáp ứng điều kiện để được cấp C/O mẫu AHK.

C/O mẫu AHK được cơ quan, tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng nhưng không muộn hơn 3 ngày làm việc sau ngày giao hàng. Trường hợp C/O mẫu AHK không được cấp tại thời điểm nêu tại khoản 1 Điều này do sai sót không cố ý hoặc có lý do xác đáng khác, C/O mẫu AHK có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày giao hàng và phải được đánh dấu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”. C/O mẫu AHK có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp và được nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn này. Trường hợp C/O mẫu AHK được nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu sau khi hết thời hạn hiệu lực, C/O này vẫn được chấp nhận nếu việc không tuân thủ thời hạn nêu trên là do bất khả kháng hoặc do nguyên nhân chính đáng khác nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu. Trong tất cả trường hợp, cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận C/O mẫu AHK với điều kiện hàng hóa được nhập khẩu trước khi hết thời hạn hiệu lực của C/O này.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu, tại Điều 35 “Điều khoản thi hành” Thông tư quy định về việc cấp và chấp nhận C/O hồi tố. Cơ quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu AHK cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trước ngày Thông tư này có hiệu lực để được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của AHKFTA và theo quy định của Nước thành viên nhập khẩu; cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu chấp nhận C/O mẫu AHK phát hành từ ngày 11/6/2019.

Thủ tục kiểm tra C/O mẫu AHK để cho hưởng ưu đãi thuế quan được thực hiện theo quy định của AHKFTA, các nội dung quy định Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa (Chương III) và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Thông tư số 21/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2019.

Tính đến nay, Việt Nam cùng 5 nước thành viên khác thuộc AHKFTA gồm: Lào, Mi-an-ma, Xinh-ga-po, Thái Lan và Hồng Kông, Trung Quốc đã phê chuẩn AHKFTA và có nghĩa vụ thực thi từ ngày 11/6/2019.
Quang Minh
Xem phiên bản mobile