Thứ hai 30/11/2020 14:49

Sáng kiến Bộ giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường Bắc Kạn

12/11/2019 16:20
Sáng kiến Bộ giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường Bắc Kạn do Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Kạn thực hiện là cơ sở pháp lý để áp dụng giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường cho các chương trình quan trắc môi trường có sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và phí dịch vụ quan trắc môi trường đối với nguồn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.
7 sáng kiến đặc sắc về năng lượng sạch của Đông Nam Á
sang kien bo gia san pham hoat dong quan trac moi truong tinh bac kan

Trước khi có sáng kiến, việc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án có liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn Bắc Kạn đều áp dụng theo theo Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, đến nay các định mức kinh tế kỹ thuật trên đã không thực sự phù hợp với hoạt động quan trắc môi trường và đã được thay thế bởi các định mức kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nên Đơn giá kèm theo Quyết định 2994/QĐ-UBND không đủ cơ sở để áp dụng.

Dựa trên các định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 8/8/2017của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng dự thảo Bộ giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường Bắc Kạn cho 393 thông số thuộc 10 thành phần môi trường: Không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; đất; nước dưới đất; nước mưa; phóng xạ; khí thải; nước thải; trầm tích và chất thải.

Cụ thể như sau: Không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung: 34 thông số (5 thông số đo trực tiếp tại hiện trường và 29 thông số phân tích trong phòng thí nghiệm); Nước mặt lục địa: 43 thông số (8 thông số đo trực tiếp tại hiện trường và 35 thông số phân tích trong phòng thí nghiệm); Đất: 29 thông số (các thông số phân tích trong phòng thí nghiệm); Nước dưới đất: 44 thông số (8 thông số đo trực tiếp tại hiện trường và 36 thông số phân tích trong phòng thí nghiệm); Nước mưa: 31 thông số (8 thông số đo trực tiếp tại hiện trường và 23 thông số phân tích trong phòng thí nghiệm); Phóng xạ: 79 thông số (các thông số phân tích trong phòng thí nghiệm); Khí thải: 41 thông số (8 thông số đo trực tiếp tại hiện trường và 33 thông số phân tích trong phòng thí nghiệm); Nước thải: 41 thông số (5 thông số đo trực tiếp tại hiện trường và 36 thông số phân tích trong phòng thí nghiệm); Trầm tích: 23 thông số (các thông số phân tích trong phòng thí nghiệm); Chất thải: 28 thông số (các thông số phân tích trong phòng thí nghiệm).

Kết quả đạt được: Bộ giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đã được phê duyệt tại Quyết định số 193/ QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn.

So với giải pháp cũ, Bộ giá sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội, như: Xây dựng cho đầy đủ các thành phần môi trường theo Thông tư số 24/2017-TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường trong khi Đơn giá cũ theo Quyết định 2994/QĐ-UBND chỉ ban hành đơn giá quan trắc thành phần môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất. Các hao phí cho hoạt động quan trắc môi trường được xác định phù hợp với tính chất mỗi công việc, điều kiện thực tế của địa phương và các định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành.

Bộ giá là cơ sở pháp lý để áp dụng đơn giá quan trắc lập dự toán kinh phí cho các chương trình quan trắc môi trường có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và phí dịch vụ quan trắc môi trường đối với các nguồn ngoài ngân sách.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile