Thứ sáu 28/02/2020 19:41

Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt

17/10/2019 09:41
Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số, tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt có xu hướng gia tăng qua các năm, đang gây áp lực lớn đến môi trường. Trong khi đó, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay.
Chính sách liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt
tang cuong nang luc quan ly chat thai ran sinh hoat
Quản lý chất thải rắn sinh hoạt cần chế tài mạnh mẽ hơn.

Theo kết quả điều tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu vực đô thị khoảng hơn 37.000 tấn/ngày với tỉ lệ thu gom, xử lý khoảng 85%. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình nông thôn trong cả nước vào khoảng hơn 24.000 tấn/ngày. Việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố, đô thị bước đầu đã có kết quả tốt. Tuy nhiên tại nông thôn chưa được coi trọng, tỉ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn mới đạt khoảng 40%-55%. Nhiều khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa, miền núi, việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt rất khó khăn, nhiều bãi rác tự phát hình thành chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt phổ biến là chôn lấp (71% lượng chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp), trong đó có nhiều bãi không hợp vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, thực hiện phương án thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn theo Nghị quyết số 09/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam trên cơ sở lồng ghép nội dung Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn đã trình Chính phủ.

Định hướng về nội dung dự thảo Đề án, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng, Đề án phải xây dựng dựa trên tinh thần Nghị quyết số 09/NĐ-CP về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn và Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án phải có những điểm đột phá, đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; đảm bảo được sự quản lý thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Việc xây dựng Đề án cần tập trung theo hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa để doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khuyến khích đầu tư các công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp như đốt rác phát điện, xử lý chất thải thành phân mùn hữu cơ...; giao trách nhiệm quản lý rác thải sinh hoạt cho địa phương.

Dự kiến, Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn sắp tới sẽ tập trung vào 03 nhóm nội dung chính, gồm:

Chuyên đề 01:  Cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý chất thải rắn, tập trung vào các nội dung đánh giá tình hình phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt; thách thức và cơ hội đối với công tác quản lý chất thải rắn trong thời gian tới; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đánh giá cơ chế tài chính, nguồn lực đầu tư, xã hội hóa và ưu đãi đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đề xuất các cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý chất thải rắn nhất là chất thải rắn sinh hoạt.

Chuyên đề 02: Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tập trung vào các nội dung đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất “Danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn khuyến khích triển khai, áp dụng tại Việt Nam”; trao đổi, thảo luận về định hướng công tác thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn tới; đề xuất “Đề án sửa đổi, điều chỉnh về chính sách, quy định liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt”.

Chuyên đề 03: Vai trò của cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tập trung thảo luận đến các vấn đề vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong việc giám sát hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa; các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile