Chủ nhật 24/01/2021 20:27

Thanh Hóa dự chi 2.691 tỷ đồng xử lý chất thải rắn

14/05/2020 13:39
Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý chất thải rắn cải thiện môi trường, mang lại cuộc sống ngày càng bền vững, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Phương án xử lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, với tổng nguồn vốn đầu tư ước tính 2.691 tỷ đồng.
Định hướng công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Thanh Hóa
thanh hoa du chi 2691 ty dong xu ly chat thai ran
Thanh Hóa phấn đấu, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn toàn tỉnh đạt 90%.

Theo đó, Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025, 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 90% tổng lượng rác thải sinh hoạt nông thôn phát sinh phải được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn toàn tỉnh đạt 90%; tỷ lệ chất thải rắn chôn lấp dưới 30%; 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường; 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện, sản xuất phân bón, gang thép... được tái chế, tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, nông nghiệp và 85% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; trong đó, 60% được tái sử dụng hoặc tái chế thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng các công nghệ phù hợp; 100% tổng lượng bùn bể tự hoại thu gom của các đô thị được xử lý đảm bảo môi trường; 80% chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế làm phân compost, các nguyên liệu, nhiên liệu sản phẩm thân thiện với môi trường và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Đến năm 2050, tất cả loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất.

Ước tính, vốn đầu tư thực hiện phương án xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Thanh Hóa là khoảng 2.691 tỷ đồng; trong đó giai đoạn đến năm 2025 khoảng 1.389 tỷ đồng; Giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.302 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội hóa dự kiến là 2.655/2.691 tỷ đồng.

Tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan công bố Phương án xử lý chất thải rắn của tỉnh đã được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải rắn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các bước thực hiện quản lý về đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn đúng quy định; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ Phương án xử lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tổ chức tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sở Xây dựng Chủ trì hướng dẫn các địa phương điều chỉnh các quy hoạch liên quan cho phù hợp với phương án xử lý chất thải rắn của tỉnh.

Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng thực hiện các nội dung Phương án, tham mưu cho UBND tỉnh kêu gọi thu hút, xã hội hóa đầu tư về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng và quy hoạch khác của địa phuơng cho phù hợp phuơng án xử lý chất thải rắn của tỉnh đã đuợc Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Xây dựng kế hoạch đầu tu các khu xử lý chất thải rắn phù hợp với từng thời kỳ; lập kế hoạch sử dụng đất cho các công trình xử lý chất thải rắn; Kêu gọi xã hội hóa đầu tu các khu xử lý và đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đầu tu khu xử lý đã đuợc chấp thuận; Tổ chức thông tin, tuyên truyền các nội dung phương án xử lý chất thải rắn của tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nguời dân về bảo vệ môi truờng, thu gom xử lý chất thải.

Dương Phấn

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile