Thọ Xuân (Thanh Hóa): Nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách

16/02/2023 09:45 Địa phương
Năm qua, trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức, ngành tài chính huyện Thọ Xuân đã thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thọ Xuân cho biết: Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2022; được sự chỉ đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý, điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, công tác Tài chính - Ngân sách của Thọ Xuân năm 2022 đã bám sát theo dự toán, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, ngay từ đầu năm UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND để triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, phân, giao từng chỉ tiêu thu cụ thể đến từng phòng, ngành UBND xã, thị trấn theo lộ trình hàng quý. Trên cơ sở đó các cấp, các ngành đã chủ động tăng cường công tác phối hợp thực hiện nghiêm công tác thu ngân sách.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thọ Xuân đã dần hồi phục, thích ứng với trạng thái bình thường mới; một số ứng dụng mới được triển khai trong năm 2022 như hoá đơn điện tử, ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) đã góp phần chuyển đổi phương thức quản lý công tác thu theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và là giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước.

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách
Năm 2023, huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện công khai dân chủ trong điều hành ngân sách, cũng như trong chấp hành ngân sách; Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh...

Năm 2022, các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất) đạt và vượt dự toán kế hoạch; thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn có sự chuyển biến theo hướng bền vững. Cụ thể, trong năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thọ Xuân thực hiện 958,6 tỷ đồng, đạt 267,5% dự toán tỉnh giao, đạt 108,1% dự toán huyện giao và 130% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất thực hiện 739,6 tỷ đồng, đạt 321,6% dự toán tỉnh giao và bằng 163% so với cùng ký; thu NSNN trừ tiền sử dụng đất thực hiện trên 218,95 tỷ đồng, đạt 170,6%dự toán tỉnh giao, 148,8% dự toán huyện giao. Thu ngân sách ở các xã, thị trấn 351,3 tỷ đồng, đạt 104,7% dự toán huyện giao. Chi ngân sách huyện, xã thực hiện 1.458,23 tỷ đồng, đạt 101,6% dự toán. Báo cáo cũng nêu rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện công tác Tài chính - Ngân sách trong năm 2023.

Công tác tác giải ngân vốn đầu tư công được tăng cường chỉ đạo theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 11088/UBND-THKH ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 2182/UBND-TCKH ngày 04/8/2022 của UBND huyện về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Nguồn vốn đầu tư công được giao kế hoạch ngay từ đầu năm, tạo sự chủ động trong triển khai thực hiện, tập trung giải ngân nguồn vốn, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 566,7 tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán. Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và thanh toán theo quyết toán được duyệt đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Công tác quyết toán dự án hoàn thành được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là các dự án hoàn thành chậm phê duyệt quyết toán; trong năm 2022 thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán 176 công trình; qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán, giảm 4,2 tỷ đồng so với giá trị đề nghị quyết toán.

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách
Thọ Xuân (Thanh Hóa): Nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách
Quang cảnh tại Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách huyện Thọ Xuân năm 2022.

Chi thường xuyên ngân sách huyện, xã được quản lý, điều hành theo đúng cơ chế phân cấp hiện hành, bám sát kế hoạch, dự toán được giao; đảm bảo đầy đủ nguồn lực, đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách; chủ động nguồn chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát chi ngân sách theo đúng chế độ, chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành; đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN của huyện.

Chi dự phòng ngân sách, được quản lý chặt chẽ, đúng quy định, thực hiện chi cho các nhiệm vụ: chế độ hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, thiên tai, bão lụt, QP-AN và các nhiêm vụ đột xuất, phát sinh chưa được bố trí dự toán.

Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, ngân sách được UBND huyện Thọ Xuân quyết liệt chỉ đạo; giao phòng Tài chính-Kế hoạch, phối hợp với các phòng ngành, kiểm tra, rà soát quản lý, sử dụng đất công ích, công thu tại xã ở 30/30 xã, thị trấn; kiểm tra công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2021 tại 03 đơn vị (TT Sao Vàng, xã Xuân Tín, xã Xuân Phú).

Qua kiểm tra, cho thấy UBND xã, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thu ngân sách, các chỉ tiêu thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch giao; theo dõi nguồn thu từ quỹ đất công ích cơ bản đầy đủ, rõ ràng đến các đối tượng hợp đồng giao khoán thầu; thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo Pháp lệnh 34. Quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trên địa bàn xã, thị trấn.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện đã có những bước chuyển biến tích cực; các chương trình hành động, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả công tác rà soát văn bản pháp quy, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Đẩy mạnh việc quản lý chi tiêu NSNN, giảm phát sinh chi thường xuyên, tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong năm, thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, để chi tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động là 3,6 tỷ đồng.

Việc công khai tài chính, ngân sách, đã thực hiện đúng, kịp thời theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện công khai, minh bạch về mua sắm tài sản và sử dụng tài sản công, phương tiện làm việc, công khai quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý và sử dụng tài sản công.

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách
Trụ sở UBND huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Đình Sĩ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân nhấn mạnh: Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thứ XXVII và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025, là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước mới nên có ý nghĩa rất quan trong trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021- 2025.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2023, địa phương đã chỉ đạo các phòng, ngành, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá, của BTV Huyện uỷ, của Chủ tịch UBND huyện về công tác Tài chính - Ngân sách; Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các Luật thuế, chính sách thuế, phí và lệ phí cùng với các quy định về đóng góp của Nhân dân để mọi người dân hiểu và tự giác chấp hành. Thực hiện công khai dân chủ trong điều hành ngân sách, cũng như trong chấp hành ngân sách; Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển doanh nghiệp, phấn đấu trong năm 2023 thành lập mới 160 doanh nghiệp, từ đó tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Huyện Thọ Xuân cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các phòng ngành phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngay từ ngày đầu, tháng đầu; chỉ đạo quyết liệt công tác thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh theo quy định. Các ngành: Công an, Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo thu của huyện, Chi cục thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân phối hợp, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh trốn lậu thuế để đảm bảo tăng thu ngân sách từ 15% dự toán tỉnh giao trở lên (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất) theo Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra.

Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, chiếm dụng tiền thuế, trốn thuế; Tăng cường quản lý các khoản thu đóng góp tự nguyện của nhân dân đảm bảo theo đúng Pháp lệnh 34, công khai minh bạch các khoản thu, cũng như các khoản chi, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước,..Thực hiện nghiêm công tác thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn, tuyệt đối không phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại các địa phương, đơn vị.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2023, chỉ bố trí các dự án thật sự cấp bách, xác định rõ nguồn vốn cân đối, có đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nguồn vốn, công tác thanh toán, giải ngân các vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, đảm bảo không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, chỉ khởi công mới các công trình thật sự cần thiết, cấp bách và công trình dự án được cân đối nguồn; Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân vi phạm đạo đức trong thi hành công vụ. Thực hiện công khai kết quả kiểm tra, kiểm toán và kết quả xử lý vi phạm.

Cùng với đó, UBND huyên cũng yêu cầu các xã, thị trấn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 và các cơ chế, chính sách thông qua kỳ họp HĐND cấp xã quyết nghị để sớm triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

Đối với ngành Thuế, tập trung triển khai kế hoạch thu lệ phí Môn bài năm 2023, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/01/2023. Đồng thời, tăng cường tuyên truyên sâu rộng các chính sách phí môn bài, những điều sửa đổi, bổ sung về Luật Quản lý Thuế, Luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân và tổ chức thực hiện lập Bộ Thuế khoán đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đạt hiệu quả

Nói về phương hướng năm 2023, Phó Chủ tịch huyện Lý Đình Sĩ cho biết, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện khai thác tốt các nguồn thu theo quy định của pháp Luật về thuế, phí-lệ phí, các chính sách thu của nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền; phấn đấu tăng thu ngân sách huyện 15% trở lên so với dự toán tỉnh giao; thực hiện chi đúng các chế độ định mức theo quy định, bám sát vào dự toán đã được HĐND phê duyệt, điều hành chi theo đúng Luật NSNN; nâng cao ý thức tiết kiệm của các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn trong điều hành chi tại đơn vị, tại địa phương, chủ động cân đối nguồn và nhiệm vụ chi còn lại để sắp xếp chi tiêu hợp lý, tiết kiệm chi thường xuyên cắt giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo…ưu tiên nguồn thanh toán nợ đầu tư XDCB; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi của các địa phương, đơn vị, đảm bảo chi hợp lý, tiết kiệm, đúng chế độ, chính sách của nhà nước, hướng dẫn các đơn vị chi tiêu đúng quy định của Pháp luật, nâng cao trình độ quản lý tài chính cho chủ tài khoản và kế toán các địa phương, đơn vị, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý tài chính...

Minh Phú

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động