Trà Vinh: Nhiều hoạt động được diễn ra hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

30/05/2024 08:21 Phát triển Công nghiệp môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục tại Bắc Giang Đảm bảo nước thải, chất thải tại các Cụm công nghiệp phải được xử lý theo quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường Quảng Ninh chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế
Trà Vinh: Nhiều hoạt động được diễn ra hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
Trà Vinh: Nhiều hoạt động được diễn ra hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Theo đó, để hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá”, Tháng hành động vì môi trường năm 2024 thiết thực, hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Trà Vinh đề nghị các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế triển khai tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chương trình Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính... đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng cơ chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở nghiên cứu phòng chống sa mạc hóa; rà soát, phân loại, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất; điều tra, đánh giá khu vực đất bị ô nhiễm, có nguy cơ ô nhiễm đảm bảo các khu vực này phải được khoanh vùng; có kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm theo quy định; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp và quy định về phân loại rác thải tại nguồn đảm bảo chất thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) và quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về chất thải tương ứng trước khi thải ra môi trường; tổ chức mít tinh phát động chiến dịch chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải; treo băng rôn, pano, áp phích khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử dụng các vật liệu có tính thân thiện môi trường…

Đối với Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01/6 đến ngày 08/6/2024), với chủ đề “Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển”; Ngày Đại dương thế giới (8/6/2024) với chủ đề “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương”, Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh cũng đề nghị các Sở, ban ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; mục tiêu phân bổ, quản lý hiệu quả, giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng không gian biển nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế biển, xã hội, BVMT, bảo tồn biển, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế hiệu quả, từng bước xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chương trình số 21-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2045; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như ra quân làm sạch biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường.

Ngoài ra, tăng cường các hoạt động kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo; khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển; tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình BVMT phục vụ lợi ích của cộng đồng ven biển và trên các đảo, hải đảo; phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc quản lý, sử dụng bền vững không gian biển, sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT biển và hải đảo.

Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động