Yên Bình (Yên Bái): Sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

28/05/2021 10:17 Chính sách - Pháp luật
Mới đây, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Yên Bình vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình.
yen binh yen bai sap nhap trung tam phat trien quy dat vao ban quan ly du an dau tu xay dung
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình.

Theo Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Yên Bình và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Bình, chịu sự quản lý của UBND huyện Yên Bình và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Yên Bình (mới) có chức năng làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án khác khi được ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền giao; Đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, áp dụng hình thức quản lý dự án theo quy định của điều ước quốc tế hoặc thoả thuận với nhà tài trợ; Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; Thực hiện các chức năng khác khi được ủy ban nhân dân huyện giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định; Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư; Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lv các dự án đã được giao; Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Đặc biệt, trong nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình (mới) thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm: Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng; Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện…

Về cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình gồm có: Lãnh đạo Ban gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; Các phòng chuyên môn của Ban gồm: Phòng Phát triển quỹ đất; Phòng Quản lý Dự án.

Số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

yen binh yen bai sap nhap trung tam phat trien quy dat vao ban quan ly du an dau tu xay dung

Trụ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình.

Riêng năm 2021, số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình (mới) được giao 22 người làm việc theo 02 loại hình biên chế, gồm: 09 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (biên chế đang giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất) và 13 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, 04 hợp đồng thuê, khoán (đang làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình (cũ).

Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và người lao động của Ban phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.

Trước khi sáp nhập, huyện Yên Bình có 02 đơn vị sự nghiệp được giao dưới 15 người làm việc, gồm: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 13 người, Trung tâm Phát triển quỹ đất 09 người. Đối chiếu với các tiêu chí thành lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì 02 đơn vị trên không đủ tiêu chí thành lập.

Trong khi đó, Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có nhiều chức năng nhiệm vụ tương đồng như: cùng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện chịu sự quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý biên chế, đội ngũ cán bộ, viên chức; phối hợp, thống nhất tham mưu thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, quản lý dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. Do vậy, việc sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình là cần thiết.

Đặc biệt, việc sáp nhập trên sẽ tăng hiệu quả trong việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy và chính quyền trong công tác tổ chức, cán bộ; tinh gọn bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức ngày được nâng cao; đối với đơn vị sẽ giảm được một đầu mối cơ quan; đối với đội ngũ cán bộ, viên chức: ý thức được trách nhiệm trong việc kiêm nhiệm thêm nhiều công việc, làm cho viên chức năng động hơn; đối với người dân tạo thuận tiện trong quá trình giao dịch làm việc với cán bộ, nhân viên.

Ngoài ra, việc sáp nhập còn tăng quyền chủ động cho đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự nhằm huy động khai thác, sử dụng có hiệu quả tiết kiệm các nguồn lực tài chính để đổi mới, phát triển hoạt động sự nghiệp; giảm cấp kinh phí chi thường xuyên và tiến tới giảm dần một phần chi đầu tư ngân sách cấp.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện các công trình được huyện giao chủ đầu tư 237 dự án công trình trên địa bàn huyện (103 dự án công trình hoàn thành, 32 công trình chuyển tiếp, 80 công trình khởi công mới, 22 công trình chuẩn bị đầu tư) với tổng kế hoạch vốn được giao 317.300 triệu đồng, thu từ nguồn quản lý, giám sát dự án 6.310 triệu đồng../.

Đông Hải
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động