Bắc Giang: Tăng cường làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải trong năm 2024

17/02/2024 16:13 Quản lý nguồn thải
Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh trong thu gom, xử lý rác thải, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 685/UBND-KTN ngày 06/02/2024 yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 và thời gian tới.
Làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải là điều kiện tiên quyết để Bắc Giang hướng đến trở thành Đô thị loại I
Làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải là một trong những điều kiện tiên quyết để Bắc Giang hướng đến trở thành Đô thị loại I trước năm 2030

Năm 2023, công tác thu gom, xử lý rác thải nói riêng và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về bảo vệ môi trường của các tổ chức kinh tế, tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường; việc phòng ngừa, kiểm soát nguồn gây ô nhiễm môi trường được chú trọng. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cơ bản đã đi vào quy củ, nề nếp. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn chưa đạt được các mục tiêu đề ra về thug om, xử lý rác thải. Để khắc phục các hạn chế còn tồn tại, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung cao để khắc phục các nội dung còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo đã đề ra tại Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác thu gom, xử lý rác thải thuộc địa bàn quản lý.

Nâng cao hiệu quả, quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm điểm, phê bình để đi vào thực chất; đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐUBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, các quy định, Đề án của tỉnh về thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân. Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nguồn trên địa bàn toàn huyện, thị xã, thành phố chậm nhất trước ngày 31/12/2024.

Tiếp tục duy trì thường xuyên phát động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để rác thải phát sinh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các xã, phường, thị trấn, bảo đảm không còn phát sinh các điểm tồn lưu rác thải không đúng quy định, kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương thực hiện không tốt, không bảo đảm tiến độ đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, Kết luận số 99-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch, quy định, đề án của UBND tỉnh, nội dung chỉ đạo nêu trên đối với các huyện, thành phố; theo dõi tiến độ triển khai thực hiện của các huyện, thành phố; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp chỉ đạo.

Tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, làm theo phong trào; thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên, người dân thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định. Chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, xử lý rác thải và các nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Các sở, cơ quan có liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước được phân công chủ động phối hợp với các địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định. Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025...

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động