Bắc Giang: Triển khai các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

12/03/2024 08:13 Phát triển Công nghiệp môi trường
Nhằm tăng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, ngày 04/3/2024, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc triển khai các giải pháp cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Với nhiều giải pháp cụ thể trong hoạt động bảo vệ môi trường sẽ sớm đưa Bắc Giang trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường
Với nhiều giải pháp cụ thể trong hoạt động bảo vệ môi trường sẽ sớm đưa Bắc Giang trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường

Với các nội dung cụ thể, UBND tỉnh Bắc Giang kỳ vọng việc triển khai Kế hoạch thông qua các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả các chỉ số thuộc Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Giang trong năm 2024 và các năm tiếp theo sẽ cơ bản nâng cao xếp hạng Bộ chỉ số môi trường địa phương, đưa tỉnh Bắc Giang trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giải pháp cải thiện, nâng cao và đánh giá các chỉ số môi trường thành phần gồm: Chỉ số 09 - Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Chỉ số 13 - Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh; Chỉ số 14 - Tỷ lệ số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo; Chỉ số 22 - Số trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí tại các đô thị loại IV trở lên trên 10.000 dân đô thị; Chỉ số 23 - Tỷ lệ các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện giải pháp cải thiện, nâng cao và đánh giá các chỉ số môi trường thành phần đó là: Chỉ số 14 - Tỷ lệ số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo; Chỉ số 16 - Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; Chỉ số 18 - Tỷ lệ diện tích đất của các khu bảo tồn thiên nhiên đã được thành lập trên tổng diện tích đất quy hoạch cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Chỉ số 19 - Tỷ lệ diện tích rừng trồng mới tập trung trên diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp; Chỉ số 20 - Diện tích rừng tự nhiên bị cháy, chặt phá.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giải pháp cải thiện, nâng cao và đánh giá các chỉ số môi trường thành phần như: Chỉ số 01 - Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị loại IV trở lên được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Chỉ số 02 - Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh nước thải trên 50 m³/ngày đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Chỉ số 04 - Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Chỉ số 11 - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn;…

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của mình, thời gian xong trong tháng 3/2024. Định kỳ (trước ngày 20/02 hàng năm) báo cáo kết quả thực hiện chỉ số môi trường thành phần trong Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm trước đó và kèm theo các tài liệu kiểm chứng kết quả đánh giá, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

TK
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động