Thứ hai 27/03/2023 17:06
Dòng sự kiện

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương chú trọng đến công tác xây dựng và hiệu quả thi hành pháp luật ngành Công Thương

18/02/2022 14:02
Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ngành Công Thương đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo cơ sở bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, chống gian lận thương mại, đảm bảo thực thi các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật ngành Công Thương, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có các cuộc họp chuyên đề để đánh giá tình hình thực thi nhiệm vụ này trong thời gian qua và đưa ra những định hướng, giải pháp cần triển khai trong thời gian tới. Ban cán sự đảng Bộ nhận định bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật của Bộ vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Một số văn bản ban hành/ trình cấp có thẩm quyền chưa đảm bảo tiến độ theo quy định, phải lùi/rút ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc một số Thông tư ban hành có những điểm còn chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; việc đăng ký kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật chưa được đánh giá kỹ lưỡng dẫn đến vẫn còn tình trạng có kế hoạch phải xin rút…

Ngày 26/1/2022 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCT về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật ngành Công Thương với mục tiêu “Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, quán triệt đến từng cán bộ, công chức đơn vị trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định (Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và Thông tư số 08/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương); gắn kết việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật”, trong đó “Chú trọng việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách để đề xuất việc hoàn thiện pháp luật. Đề xuất xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải đặt trong tổng thể của cả hệ thống pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp, phù hợp với thông lệ quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.

Chỉ thị 03 cũng chỉ rõ để có thể nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật ngành Công Thương cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với Vụ Pháp chế - đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối tổ chức thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong ngành Công Thương.

Thứ hai, các đơn vị cần có sự đánh giá kỹ lưỡng khả năng về nguồn lực và tính khả thi việc thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách trước khi gửi Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị về Vụ Pháp chế tổng hợp đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm của Bộ Công Thương.

Thứ ba, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được phê duyệt; Thủ trưởng đơn vị và công chức tham mưu phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và theo quy định của pháp luật đối với các văn bản bị chậm tiến độ và văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Thứ tư, tăng cường năng lực xây dựng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân doanh nghiệp. Chủ động lấy ý kiến chuyên gia, chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật; tăng cường và chủ động trong việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, trái pháp luật.

Thứ năm, chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị đầu mối giúp việc Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03, cụ thể:

Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng và kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Văn phòng Bộ tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo nguồn lực tài chính cho các đơn vị trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Phối hợp với Vụ Pháp chế trong quá trình trình xem xét thi đua của các đơn vị (kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương hằng năm, là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng).

Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương

Phối hợp với các đơn vị có liên quan xin ý kiến Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về dự thảo Quyết định ban hành, dự thảo Quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hằng năm của Bộ Công Thương… trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.

Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không ngừng đổi mới đa dạng phương pháp, cách thức tuyên truyền, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức thi hành pháp luật; Tăng cường các giải pháp tổ chức thi hành pháp luật, nghiêm túc trong việc xây dựng, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm, kịp thời và hiệu quả ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động