Ban hành Kế hoạch thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

02/06/2023 14:47 Chính sách - Pháp luật
Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác thẩm định quy hoạch; phân công trách nhiệm với các bộ, ngành và địa phương.
Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đề cao mục tiêu bảo vệ, bảo tồn, phát triển hài hòa với môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đề cao mục tiêu bảo vệ, bảo tồn, phát triển hài hòa với môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm bảo đảm phân bố không gian phân vùng quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải, quan trắc và cảnh báo môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Từ đó nhằm mục tiêu bảo vệ, bảo tồn, phát triển hài hòa với môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh mới.

Nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác thẩm định Quy hoạch; phân công trách nhiệm với các bộ, ngành và địa phương) trong quá trình thẩm định quy hoạch, ngày 24 tháng 5 năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia ký Quyết định số 36/QĐ-HĐTĐQH ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, chuẩn bị ý kiến góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định; thẩm định các nội dung của quy hoạch theo quy định Điều 32 Luật Quy hoạch, trong đó nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị được cử đại diện và tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan khác của quy hoạch nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của Quy hoạch.

Các nhiệm vụ chủ yếu và dự kiến tiến độ, phân công thực hiện như sau:

Thời gian

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan/cá nhân thực hiện

Cơ quan/cá nhân phối hợp

20/5/2023 - 25/5/2023

Gửi hồ sơ Quy hoạch đến các thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch/Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

25/5/2023 - 18/6/2023

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với hồ sơ quy hoạch

Thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

18/6/2023 - 20/6/2023

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và trình xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng về việc tổ chức họp Hội đồng

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch

20/6/2023 - 30/6/2023

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định (theo lịch của Chủ tịch Hội đồng)

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

- Thành viên Hội đồng thẩm định - Cơ quan lập quy hoạch

30/6/2023 - 05/7/2023

Dự thảo báo cáo thẩm định, gửi lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

- Thành viên Hội đồng thẩm định

- Cơ quan lập quy hoạch

05/7/2023 - 15/7/2023

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo thẩm định

Thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

15/7/2023 - 25/7/2023

Hoàn thiện, trình Chủ tịch Hội đồng thông qua báo cáo thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch

25/7/2023 - 10/8/2023

Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo kết luận Hội đồng

Cơ quan lập quy hoạch

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

10/8/2023 - 15/8/2023

Kiểm tra hồ sơ quy hoạch do cơ quan lập quy hoạch đã hoàn thiện, trình văn bản xin ý kiến thành viên hội đồng để rà soát hồ sơ quy hoạch

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch

15/8/2023 - 27/8/2023

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến đối với việc giải trình, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch

Thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

27/8/2023 - 30/8/2023

Tổng hợp ý kiến rà soát hồ sơ quy hoạch của thành viên Hội đồng thẩm định, đóng dấu xác nhận đã kết thúc thẩm định vào hồ sơ quy hoạch

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan về nội dung công việc được Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ý kiến tham gia đối với Quy hoạch; phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch rà soát các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trong hồ sơ, tài liệu quy hoạch trước khi hồ sơ, tài liệu quy hoạch được đóng dấu xác nhận.

Thành viên phản biện nghiên cứu, đánh giá và báo cáo Hội đồng thẩm định toàn bộ nội dung quy hoạch; thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ.

Các thành viên Hội đồng tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng thẩm định khi được triệu tập; thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại mục 2 bản Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao.

Các thành viên Hội đồng có quyền yêu cầu cơ quan thường trực hội đồng cung cấp các hồ sơ, tài liệu quy hoạch; bảo lưu ý kiến của mình.

TK
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động