Thứ ba 31/03/2020 03:09

Dự thảo Nghị định Quy định về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

18/10/2019 15:07
Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Nghị định Quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo.
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định này quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

du thao nghi dinh quy dinh ve thu tuc hanh chinh tren moi truong dien tu
Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương các cách thức hợp pháp khác.

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương các cách thức hợp pháp khác. Việc tổ chức thực hiện, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cách thức điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Cá nhân, tổ chức không phải khai, nộp lại những thông tin, hồ sơ đã cung cấp và được cơ quan hành chính nhà nước công nhận dưới dạng điện tử. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm phát sinh chi phí ngoài quy định của pháp luật cho tổ chức, cá nhân. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Để thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân phải có danh tính điện tử hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cung cấp và công cụ xác thực điện tử ở mức độ an toàn theo yêu cầu để xác thực khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hình thức, mức độ an toàn của danh tính điện tử và công cụ xác thực điện tử do Cơ quan cung cấp việc thực hiện thủ tục hành chính điện tử xác định, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định về định danh và xác thực điện tử và văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính. Tổ chức, cá nhân sử dụng định danh điện tử đã được cơ quan có thẩm quyền cấp để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân sau khi đăng nhập và xác thực thành công bằng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia thì được truy cập vào các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh mà không cần thực hiện đăng nhập vào các Cổng này.

Khi thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức trực tuyến, tổ chức, cá nhân cần xác thực điện tử bằng công cụ xác thực có mức độ an toàn tương đương hoặc cao hơn mức độ xác thực theo yêu cầu của cơ quan cung cấp việc thực hiện thủ tục hành chính điện tử. Tổ chức, cá nhân có tài khoản để thực hiện các giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, tổ chức được cung cấp một kho lưu trữ thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng nhập thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính, các thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính được giải quyết thành công được ghi nhận lại trên Cổng dịch vụ công quốc gia để hỗ trợ tự động trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tương tự hoặc liên quan trong những lần tiếp theo.

Môi trường điện tử là môi trường trong đó thông tin được tạo ra, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng Internet, mạng máy tính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.
Thúy Hà
Xem phiên bản mobile