Hướng đến đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao trong kiểm soát và xứ lý triệt để ô nhiễm môi trường

17/05/2024 12:32 Hạ tầng bảo vệ môi trường
Hướng đến xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển, hiện đại với môi trường sống trong lành, là trung tâm kinh tế - chính trị và là điểm đến của du lịch trong và ngoài nước, mới đây UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 trong năm 2024.

Theo đó, để phát huy kết quả đạt được trong triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2023 và đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành 3 nhóm mục tiêu và 20 chỉ tiêu cụ thể của chương trình, Kế hoạch triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 trong năm 2024 đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, gồm:

Tăng cường sự tham gia và phối hợp của các Sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các đơn vị có liên quan trong công tác truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

Đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao, khuyến khích việc sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm, kết hợp xử lý chất thải tạo năng lượng, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sinh thái. Tập trung các giải pháp công trình để phục vụ công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thành phố Hồ Chí Minh đề ra nhiều nhóm giải pháp để hướng đến đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao trong kiểm soát và xứ lý triệt để ô nhiễm môi trường trong năm 2024. Ảnh minh họa: Internet
Thành phố Hồ Chí Minh đề ra nhiều nhóm giải pháp để hướng đến đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao trong kiểm soát và xứ lý triệt để ô nhiễm môi trường trong năm 2024. Ảnh minh họa: Internet

Hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các ngành nghề đầu tư trong lĩnh vực môi trường; đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi, bình đẳng của các nhà đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ thân thiện môi trường;

Nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra; hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Cuối cùng đó là nhóm giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và các vùng lân cận và quốc tế trong quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND thành phố giao lãnh đạo các Sở ngành, các cơ quan trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức triển khai các giải pháp, chương trình/dự án được phân công nhiệm vụ trong năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm 2024, trong đó đánh giá cụ thể mức độ hoàn thành các chỉ tiêu được phân công tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 và phương hướng thực hiện năm 2025 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/10/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/12/2024.

Đồng thời, UBND thành phố cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, Cục Hải quan thành phố, Cục Thuế thành phố phối hợp thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các Sở ngành, địa phương chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất UBND thành phố quyết định.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động