Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Nam về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

13/07/2020 14:36 Quản lý nguồn thải
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Kế hoạch hành động của tỉnh về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 90% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.
Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Nam
ke hoach hanh dong cua tinh quang nam ve quan ly rac thai nhua dai duong den nam 2030
Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương.

Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 của tỉnh Quảng Nam nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh; đồng thời phù hợp với cách tiếp cận theo mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy của cộng đồng và xã hội.

Quảng Nam đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị vứt bỏ được thu gom; 90% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh; Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm không còn rác thải nhựa; thực hiện việc quan trắc hằng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại khu vực lưu vực cửa sông Vu Gia - Thu Bồn và 2 xã đảo Tân Hiệp, Tam Hải.

Đến năm 2030, phấn đấu giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy...

Để đạt mục tiêu trên, Quảng Nam đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, như: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển; kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương; điều tra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, tỉnh tổ chức tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngư dân, người nuôi trồng thủy sản, cộng đồng dân cư ven biển và dân cư xung quan Khu bảo tồn biển về tác hại của rác thải nhựa phát sinh từ các hoạt động thủy sản. Triển khai nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở khu vực ven biển, trên biển. Bên cạnh đó là tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, chiến dịch thu gom, làm sạch bãi biển tại địa phương ven biển tối thiểu mỗi năm một lần; bố trí các thiết bị lưu chứa và các điểm tập kết chất thải, rác thải nhựa phù hợp, an toàn, thuận lợi, bảo đảm mỹ quan và vệ sinh môi trường. Huy động sự tham gia của người dân trong thu gom, thống kê, phân loại rác thải nhựa đại dương và phối hợp xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về rác thải nhựa đại dương thống nhất, phù hợp với cơ sở dữ liệu tỉnh về nguồn thải.Tạo điều kiện, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở các lưu vực sông, khu vực các hệ sinh thái ven biển, rừng ngập mặn, các bãi tắm, vùng nước ven biển. Xây dựng mô hình thí điểm và chuyển giao, hỗ trợ xây dựng mô hình tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh...

Quang Minh
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động