Kon tum: Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu của thị trường sản phẩm hàng hoá môi trường

27/07/2023 00:00 Phát triển Công nghiệp môi trường
Tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Kon Tum hướng tới phát triển tập trung các sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, hướng đi mới của tỉnh Kon Tum
Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, hướng đi mới của tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 ban hành Chương trình thực hiện “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành có liên quan và địa phương trong việc quản lý, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp môi trường. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm phát triển ngành công nghiệp môi trường của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc thực hiện các nội dung trong Đề án Phát triển ngành Công nghiệp môi trường, tỉnh cũng tập trung phát triển các sản phẩm khoa công nghệ đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 4485/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025, trong đó định hướng nhiệm vụ cần tập trung trong xử lý môi trường là chuyển giao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học trong xử lý môi trường; đồng thời, thông báo rộng rãi đến các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết đề xuất.

Tỉnh cũng đã định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2022 và 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học trong xử lý môi trường để triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã phê duyệt 02 đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, gồm: (i)“Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón”, kết quả dự án đã tiếp nhận, làm chủ quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng và triển khai ứng dụng trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp, ủ phân bón hữu cơ, góp phần giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất; (ii) “Nghiên cứu ứng dụng vi tảo xử lý môi trường nước thải trong nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, hiện nay đề tài đang triển khai thực hiện nhằm ứng dụng công nghệ sinh học vi tảo trong xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND huyện Đăk Hà xây dựng Đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thị trấn Đăk Hà với nguồn kinh phí thực hiện là 1,492 tỷ đồng (trong đó: nguồn khoa học công nghệ tỉnh là 538.000.000 đồng, nguồn vốn ngân sách huyện đối ứng là 954.000.000 đồng) giúp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối tại khu giết mổ gia súc tập trung của huyện.

Nhận thấy được các hiệu quả từ việc phát triển khoa học công nghệ, thời gian tới tỉnh sẽ tăng cường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ về môi trường; Ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ trong xử lý ô nhiễm, khắc phụcsuy thoái và sự cố môi trường; sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng và phát triển công nghệ sạch thân thiện với môi trường; Khuyến khích các chủ cơ sở sản xuất đầu tư hiện đại hóa công nghệ và dây chuyền sản xuất nhằm kiểm soát và giảm thiểu lượng chất thải phát sinh. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường các tiềm lực về tài chính, thu hút đầu tư để phát triển hiệu quả các sản phẩm khoa học công nghệ bảo vệ môi trường.

Dương Thị Phấn
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động