Nghệ An: Tích cực hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức về công nghiệp môi trường

11/07/2023 10:00 Phát triển ngành CNMT
Thực hiện Quyết định 192/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến 2025”, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều nội dung của Quyết định, trong đó chú trọng việc dần hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức về công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh.
Nghệ An: Tích cực hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức về công nghiệp môi trường
Xanh hóa ngành năng lượng, đang là giải pháp được các địa phương lựa chọn trong việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo góp phần bảo vệ môi trường.

Ngành công nghiệp môi trường được đánh giá là một ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế ở nước ta, cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã ban hành những văn bản, xây dựng và triển khai các kế hoạch cùng với thực hiện các giải pháp để ngành công nghiệp môi trường có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường theo quy định như:

Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhanh và bền vững công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030;

Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030;

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh ban hành về Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030;

Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030;…

Cùng với đó thực hiện triển khai rà soát, lồng ghép, tích hợp các giải pháp bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường của tỉnh;

Tuyên truyền các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng dẫn xây dwungj hệ thống quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sử dụng năng lượng lớn. Tổ chức các hội thảo, hội nghị với các chủ đề về giải pháp tiết kiệm năng lượng, các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các trang thiết bị - công nghệ mới,…

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Không chấp nhận các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn nguyên liệu, tài nguyên, hiệu quả thấp.

Trước sự vào cuộc tích cực của tỉnh, định hướng trong giai đoạn 2023-2025 tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để đạt 100%;

Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 70%; tỷ lệ cơ sở y tế khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện có hệ thống xử lý nước thait đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 98%;

Tối thiểu 97% các đơn vị thuộc diện phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động hoàn thiện việc lắp đặt và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường; tỷ lệ các đô thị loại IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đạt 100%....

Để ngành công nghiệp môi trường được phát triển theo đúng định hướng của Chính phủ và tăng đóng góp cho ngân sách quốc gia. Tỉnh Nghệ An kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật về ngành công nghiệp môi trường; xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp môi trường. Đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường đồng bộ, hợp lý và khả thi; hỗ trợ cơ quan quản lý về môi trường các nguồn lực để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực ngành tại địa phương.

Nguyễn Duy Thái
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động