UBND tỉnh Sơn La

Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025

10/04/2023 10:00 Quản lý nguồn thải
Ngày 06/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ký Công văn số 1127/UBND-KT yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025
Thực hiện phân loại rác tại nguồn tốt sẽ tăng hiệu quả xử lý rác thải

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có trách nhiệm giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Nhiệm vụ của các đơn vị cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường: Là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CTRSH trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật quy định về quản lý CTRSH theo khoản 2 và khoản 6 Điều 75, khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Tham mưu xây dựng văn bản trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành tiêu chí công khai, minh bạch các thông tin về công tác quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025, thời gian hoàn thành trong tháng 7/2023.

Định kỳ trước ngày 30/01 hàng năm (trừ năm 2023), tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tổ chức lựa chọn cơ sở xử lý CTRSH thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Trường hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định.

Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh giao, cho thuê đất đối với dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo quy định; đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về CTRSH trên địa bàn mình…

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án xử lý CTRSH theo phương thức xã hội hóa và các hình thức đầu tư khác; Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xử lý CTRSH theo quy định; Tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh cần kêu gọi đầu tư; Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoàn thiện yêu cầu quy hoạch các điểm tập kết, trạm trung chuyển, khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh trong dự thảo trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050,…

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tổ chức thẩm định phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh giao dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hằng năm cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng: Chủ trì thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng các cơ sở xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng cho các cơ sở xử lý CTRSH theo phân cấp; Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng trong hoạt động xây dựng các điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở xử lý CTRSH theo phân cấp, trong các đô thị và điểm dân cư tập trung nông thôn đảm bảo vệ sinh môi trường phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với UBND các huyện, thành phố: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của UBND cấp huyện về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt xác định vị trí, thời gian tập kết, thời gian hoạt động và quy mô tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tối đa hoạt động vào giờ cao điểm; Căn cứ quy định của pháp luật và các quy hoạch đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch, lộ trình trình cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí cho việc đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;… Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra tình trạng phát sinh CTRSH không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý;…

Các Sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng và thực hiện được giao tại Công văn này và định kỳ báo cáo kết quả với UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trần Quang Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động