Hà Nội: Phê duyệt kế hoạch Truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

23/04/2024 07:39 Phát triển Công nghiệp môi trường
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong bảo vệ môi trường nói riêng và hướng đến hiệu quả trong bảo vệ môi trường tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2024 về tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Truyền thông về bảo vệ môi trường sẽ là công cụ hữu hiệu để hướng đến xây dựng Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp và là điểm du lịch thu hút bạn bè các nước trên thế giới cũng như nhân dân cả nước
Truyền thông về bảo vệ môi trường sẽ là công cụ hữu hiệu để hướng đến xây dựng Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp và là điểm du lịch thu hút bạn bè các nước trên thế giới cũng như nhân dân cả nước

Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 11-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội đã đặt ra. Bên cạnh đó, Chương trình cũng nhằm triển khai hiệu quả việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước. Đồng thời tuyên truyền, giới thiệu kịp thời các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình, kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, các công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường; phản ánh, nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp hữu hiệu cho việc đảm bảo môi trường thành phố; Huy động được sự vào cuộc, chung tay của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tham gia bảo vệ môi trường.

Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 gồm 2 nội dung: cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội và tổ chức các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường.

Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024. Theo đó, các tác phẩm dự thi chủ yếu xoay quanh các nội dung, như phản ánh, giới thiệu về các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp, ý tưởng mới về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung các tác phẩm dự thi phải bám sát công tác triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/07/2017 UBND thành phố Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 5384/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước…

Các bài viết cần tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường, bám sát theo kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước.

Đối với các sự kiện Truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian triển khai cũng bắt đầu diễn ra từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024. Các sự kiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, người dân về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các trường học, khu vực dân cư, về cảnh báo nguy cơ biến đổi khí hậu và trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tổ chức hội thảo, tọa đàm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phối hợp với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các chiến dịch, hoạt động cụ thể về bảo vệ môi trường tại những khu vực bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với việc phê duyệt kế hoạch Truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024, thành phố kỳ vọng không chỉ trong năm 2024, mà trong thời gian xa hơn, lối sống cũng như ý thức của người dân sẽ ngày càng được thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, có cái nhìn thân thiện hơn với môi trường hướng đến xây dựng Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp và là điểm du lịch thu hút bạn bè các nước trên thế giới cũng như nhân dân cả nước.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động