Hội thảo Góp ý quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

07/03/2024 09:20 Quản lý nguồn thải
Ngày 01/3/2024, tại Hà Nội, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Góp ý quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)”.
Hội thảo Góp ý quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước tiếp thu, điều chỉnh và hiện thực hóa hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay
Hội thảo Góp ý quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước tiếp thu, điều chỉnh và hiện thực hóa hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH. Theo đó, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã phối hợp với các chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm triển khai tổng hợp, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên phạm vi toàn quốc; Đề xuất nội dung sửa đổi Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Triển khai xây dựng Dự thảo quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật của 30/45 công tác liên quan đến thu gom riêng lẻ từng loại CTRSH sau phân loại, xử lý CTRSH bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, đốt tiêu hủy công suất dưới 300 tấn/ngày.

Đầu năm 2024, Cục cũng đã khẩn trương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tại 16 tỉnh/thành phố để xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm chứng đối với các quy trình, định mức đã hoàn thiện. Đây là các địa phương đã thực hiện công tác phân loại CTRSH trên địa bàn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Hội thảo lần này diễn ra với ý nghĩa quan trọng, nhằm thu nhận những đóng góp quý báu của các nhà khoa học, đại diện Sở, ban, ngành địa phưng, các doanh nghiêp trực tiếp tham gia vào công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trên cơ sở đó Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ tổng hợp, điều chỉnh và kiến nghị ban hành khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, các Công ty Môi trường đô thị, Công ty vận hành nhà máy xử lý CTRSH và các đơn vị có liên quan của 16 tỉnh/thành phố đại diện cho các vùng miền trên phạm vi cả nước; cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực BVMT.

Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý, Công ty Môi trường đô thị, Công ty vận hành nhà máy xử lý CTRSH, các chuyên gia, nhà khoa học đều cho rằng, Bộ quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và đây là quy trình rất cần thiết; các bước thực hiện và công cụ trong quy trình tương đối đầy đủ… Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng Ban soạn thảo cần nghiên cứu thêm quy trình làm sạch đường phố; sau quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH thì nên có định mức kinh tế kỹ thuật để các địa phương dễ triển khai thực hiện.

Góp ý về Dự thảo quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đồng ý về tính cấp thiếp đưa ra Bộ quy trình, tuy nhiên, quy trình 13 cần điều chỉnh mục 4.1 nhằm làm rõ nội dung tiếp nhận chất thải; quy trình 18, 19, 20 nên gộp vào 1 công suất…

Với việc đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan của 16 tỉnh/thành phố đại diện cho các vùng miền trên phạm vi cả nước tham gia trên tinh thần thửng thắn, nghiêm túc cho thấy sự quan tâm rất lớn trong công tác bảo vệ môi trường nói chung nói chung trong việc triển khai xây dựng quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH nói riêng.

Đại diện Ban soạn thảo cùng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia hoàn thiện quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; tổ chức khảo sát, kiểm chứng và xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Để Quy trình sớm hoàn thiện và đưa vào triển khai việc tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các địa phương là hết sức cần thiết qua đó đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu quan trọng ngành môi trường đã đề ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo đối với công tác bảo vệ môi trường.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động